În Mangalia, încep probele la instalaţiile de încălzire

0
239

O comi­sie a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia a sem­nat pro­ce­sul-ver­bal de pre­lu­a­re a celor 33 de Cen­tra­le Ter­mi­ce din oraş de la Cal­la­tis Therm, urmând ca în zile­le urmă­toa­re să încea­pă pro­be­le cu apă rece pe insta­la­ţi­i­le de încă­l­zi­re. În urma aces­tui demers, Cen­tra­le­le Ter­mi­ce au intrat în admi­nis­tra­rea Gol­d­term, soci­e­ta­te al cărei acţio­nar unic este CL Mangalia.

Cu aceas­tă oca­zie, repre­zen­tanţii Gol­d­term fac apel la locu­i­to­rii Man­ga­li­ei să fie pre­zenţi în apar­ta­men­te, în zile­le de sâm­bă­tă, 27 şi dumi­ni­că 28 octom­brie, întru­cât se vor face veri­fi­cări ale sis­te­me­lor de ter­mo­fi­ca­re din incin­ta blocurilor.

Facem apel la cetă­ţe­nii racor­da­ţi la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re să fie aca­să la acest sfârşit de săp­tămâ­nă pen­tru că se bagă pre­siu­ne pe calo­ri­fe­re ca să veri­fi­căm insta­la­ţi­i­le”, a expli­cat direc­to­rul Gol­d­term, Dan Geor­ges­cu. În aceas­tă peri­oa­dă, res­pon­sa­bi­lii soci­e­tă­ţii ana­li­zea­ză mai mul­te ofer­te de achi­zi­ţio­na­re a com­bus­ti­bi­lu­lui nece­sar pro­du­ce­rii agen­tu­lui ter­mic, ast­fel încât să fie alea­să cea mai bună vari­an­tă pen­tru cetăţeni.

Vineri, 26 octom­brie 2012.                  Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply