Gazele de şist intră în campanie electorală

0
203

REFERENDUM. Locu­i­to­rii din Man­ga­lia vor vota pe 9 decem­brie pen­tru inter­zi­ce­rea aces­tui tip de extra­cţie.

ONG-uri­le de mediu pro­tes­tea­ză împo­tri­va exploa­tă­rii gaze­lor de șist în Dobro­gea.

Pe 9 decem­brie în Man­ga­lia nu se vor orga­ni­za numai ale­geri par­la­men­ta­re, ci şi un refe­ren­dum pri­vind inter­zi­ce­rea extra­cţi­ei gaze­lor de şist pe raza muni­ci­pi­u­lui. Deci­zia a fost lua­tă de con­si­li­e­rii locali, care au votat pe ordi­nea de zi supli­men­ta­ră a şedinţei de vineri un pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea orga­ni­ză­rii unui ast­fel de refe­ren­dum. Cel mai pro­ba­bil, data a fost alea­să pen­tru nu şubrezi buge­tul şi aşa neîn­des­tu­lă­tor al loca­li­tă­ţii.

Refe­ren­du­mul va fi însă cu sigu­ranţă spe­cu­lat de can­didaţii la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. Gaze­le de şist au fost, de alt­fel, şi una din­tre teme­le de cam­pa­nie în ale­ge­ri­le loca­le. În Man­ga­lia, loca­li­ta­te în care oame­nii nu au avut căl­du­ră în apar­ta­men­te iar­na tre­cu­tă şi unde giga­ca­lo­ria se anu­nţă şi anul aces­ta una din­tre cele mai scum­pe din ţară, subiec­te­le ­ener­ge­ti­ce sunt din­tre cele mai impor­tan­te. 

Exem­plul Năvo­dari

Nu este pen­tru pri­ma dată când auto­ri­tă­ţi­le loca­le ape­lea­ză la un refe­ren­dum pen­tru a blo­ca o inves­ti­ţie stră­i­nă — exem­plu: un depo­zit de deşe­uri toxi­ce ampla­sat aproa­pe de ţăr­mul mării şi la numai câţi­va kilo­me­tri de Mama­ia. 72% din locu­i­tori au ieşit la vot pe 23 mai 2010, iar aproa­pe 99% din aceş­tia s‑au decla­rat împo­tri­va inves­ti­ţi­ei ita­li­ene, care nu a fost dema­ra­ră nici până astăzi. 

Arti­co­lul inte­gral, în Roma­nia libe­ra, Luni, 29 Octom­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply