Elevii liceelor din Mangalia au descoperit o parte din istoria Dobrogei (galerie foto)

0
338

În cadrul nou­lui pro­iect cul­tu­ral — DESCOPERIM ISTORIA DOBROGEIini­țiat de pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu și direc­to­rul Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, elevi de la toa­te cele trei licee din Man­ga­lia au vizi­tat joi, 4 octom­brie 2012, ceta­tea His­tria și muze­ul cu nume­roa­se­le arte­fac­te des­co­pe­ri­te în zona cetă­ții. De la Cole­gi­ul eco­no­mic Man­ga­lia au fost pre­zenți 14 elevi, împre­u­nă cu prof. Mihai Octa­vian San­du, de la Lice­ul teo­re­tic Cal­la­tis — 25 de elevi și înv. Maria Necu­lăeș, iar de la Lice­ul teh­no­lo­gic Ion Băne­scu — 22 de elevi, înso­țiți de prof. Livia Pop.

Pe dru­mul către ceta­tea His­tria, spe­cia­liș­tii muze­u­lui, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc și muze­o­graf Lili­a­na Bădin, le-au vor­bit ele­vi­lor des­pre isto­ria Dobro­gei de azi în peri­oa­de­le: grea­că, ele­nis­ti­că, roma­nă și roma­no-bizan­ti­nă. Ple­când din Man­ga­lia, ele­vi­lor li s‑a poves­tit des­pre fon­da­rea cetă­ții Cal­la­tis, de către dorie­nii greci veniți din Hera­cle­ea Pon­ti­că, și des­pre evo­lu­ția cetă­ții până în sec. VII p.Chr. Tre­când prin zona ora­șu­lui Con­stan­ța, tine­rii au aflat infor­ma­ții des­pre ceta­tea Tomis, înte­me­ia­tă de colo­niș­tii mile­zieni în sec. VI a.Chr. Aju­nși la des­ti­na­ție, ele­vi­lor le‑a fost pre­zen­ta­tă isto­ria cetă­ții His­tria, înte­me­ia­tă de gre­cii veniți din Milet în sec. VII a.Chr.

Pri­ma din­tre excur­si­i­le de docu­men­ta­re, pre­vă­zu­te în pro­iec­tul DESCOPERIM ISTORIA DOBROGEI, a fost o reu­și­tă atât pen­tru noi, ca orga­ni­za­tori, cât și pen­tru ele­vii celor trei licee din Man­ga­lia, care și-au con­so­li­dat cunoș­tin­țe­le refe­ri­toa­re la isto­ria Dobro­gei, dar mai ales pe cele pri­vind înte­me­ie­rea și evo­lu­ția cetă­ții His­tria, pe o peri­oa­dă de pes­te 1300 de ani.

Pen­tru înce­put, ele­vii au admi­rat cre­a­ți­i­le meș­te­ri­lor din anti­chi­ta­te, afla­te în Com­ple­xul arhe­o­lo­gic His­tria, prin­tre aces­tea fiind: frag­men­te arhi­tec­to­ni­ce, fri­ze, inscrip­ții, amfo­re, opai­țe, diver­se vase din cera­mi­că sau din sti­clă, biju­te­rii etc.

În ceta­te, după ce au intrat pe poar­ta mare a incin­tei roma­ne târ­zii, ele­vii au văzut pia­ța mare a ora­șu­lui roman târ­ziu, apoi car­ti­e­rul ofi­ci­al al ora­șu­lui roman târ­ziu.  Pe tra­se­ul de vizi­ta­re, tine­rii au mai putut vedea ter­me­le roma­ne, basi­li­ca creș­ti­nă, basi­li­ca epi­sco­pa­lă și car­ti­e­rul rezi­den­ți­al. În final, ei au vizi­tat zona sacră gre­ceas­că, incin­ta ele­nis­ti­că, basi­li­ca creș­ti­nă și ter­me­le roma­ne“, a decla­rat direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC.

MangaliaNews.ro, Joi, 04.10.2012. Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply