Dezbatere publică pe tema câinilor fără stăpân, la Mangalia

0
203

Comu­ni­cat de presă

Dez­ba­te­re publi­că pe tema câi­ni­lor fără stă­pân, la Mangalia

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia va orga­ni­za în data de Luni, 8 octom­brie o dez­ba­te­re publi­că pe tema câi­ni­lor fără stă­pân, unde sunt invi­ta­te per­soa­ne fizi­ce şi juri­di­ce, aso­ci­a­ţii şi ONG-uri de pro­fil, pre­cum şi toţi cei impli­ca­ţi în solu­ţio­na­rea aces­tei probleme.

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor muni­ci­pa­li­tă­ţii, în cadrul dis­cu­ţi­i­lor pro­gra­ma­te să încea­pă la ora 17.00, la Casa de Cul­tu­ră, vor fi ana­li­za­te cau­ze­le care au dus la cre­ş­te­rea numă­ru­lui de câini fără stă­pân pe stră­zi­le ora­şu­lui. De ase­me­nea, se va dis­cu­ta des­pre pro­iec­te­le ini­ţi­a­te de Pri­mă­rie pe acest subiect, în con­cor­danţă cu regle­men­tă­ri­le lega­le în vigoare.

Încă de acum trei luni, Primăria a dema­rat mai mul­te pro­gra­me de ste­ri­li­za­re, în cola­bo­ra­re cu ONG-uri de pro­fil, pre­cum Save the Dogs şi Vier Pfo­ten. La aceas­tă dez­ba­te­re dorim să pre­zen­tăm şi să dis­cu­tăm des­pre pro­gra­me­le afla­te în deru­la­re”, a decla­rat Romu­lus Dumi­tra­na, con­si­li­er al primarului.

El a spus că aceas­ta este o pro­ble­mă sen­si­bi­lă, cu opi­nii diver­se şi, de ace­ea, repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei vor să impli­ce locu­i­to­rii ora­şu­lui în iden­ti­fi­ca­rea şi pro­mo­va­rea unor solu­ţii agre­a­te de toţi fac­to­rii impli­ca­ţi, ast­fel încât rezul­ta­tul final să fie redu­ce­rea numă­ru­lui de câini fără stă­pân pe stră­zi­le municipiului.

Mier­curi, 03.10.2012                                                                      Biro­ul de presă.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply