Descoperire uluitoare despre cauza CANCERULUI

0
207

Corpul se vindecă singur, dacă bolnavul înţelege CAUZA BOLII !

Can­ce­rul de san

Can­ce­rul de san, potri­vit cer­ce­ta­ri­lor Dr. Hamer, este rezul­ta­tul gri­ji­lor pro­vo­ca­te de un con­flict de tipul “mama-copil” sau “pro­ble­me cu par­te­ne­rul”. Aces­te tipuri de con­flic­te impac­tea­za intot­dea­u­na vechiul cre­ier, in zona care con­tro­lea­za glan­de­le pro­du­ca­toa­re de lap­te. O feme­ie poa­te suferi un con­flict de tipul mama-copil, intru­cat isi face foar­te mul­te griji, atunci cand copi­lul ei este ranit sau se imbol­na­ves­te grav, foar­te brusc. Pe dura­ta fazei de stres, cat con­flic­tul este activ, celu­le­le glan­dei mama­re con­ti­nua sa se mul­ti­pli­ce, for­mand o tumo­ra.

Sco­pul bio­lo­gic al pro­li­fe­ra­rii celu­la­re este ace­la de a mari capa­ci­ta­tea de lac­ta­tie pen­tru copi­lul sufe­rind, gra­bind ast­fel pro­ce­sul de vin­de­ca­re al aces­tu­ia. Fie­ca­re feme­ie si fie­ca­re feme­la din lumea ani­ma­la se nas­te cu acest pro­gram de reac­tie bio­lo­gi­ca pen­tru cres­te­re si dezvol­ta­re.

Nume­roa­se­le stu­dii ale Dr. Hamer ara­ta ca feme­i­le, chiar si atunci cand nu alap­tea­za, dezvol­ta tumori ale glan­de­lor mama­re, din cau­za grji­lor obse­si­ve pen­tru bine­le celor dragi (a copi­lu­lui care are pro­ble­me, a unui parin­te bol­nav, sau de gri­ja unui pri­e­ten cu pro­ble­me).

Ceea ce a fost spus des­pre can­ce­rul de pla­man sau de san este vala­bil pen­tru ori­ce alt tip de can­cer ce isi are ori­gi­nea in „vechiul cre­ier”. Fie­ca­re tip de can­cer este declan­sat de un con­flict soc spe­ci­fic, care acti­vea­za un „pro­gram bio­lo­gic pre­cis” (A Cin­cea Lege Bio­lo­gi­ca), ce per­mi­te orga­nis­mu­lui sa depa­seas­ca obis­nu­in­te­le func­tio­na­rii zil­ni­ce si sa se con­frun­te fizic cu situ­a­tia urgen­ta. Pen­tru fie­ca­re tip de con­flict exis­ta o zona cere­bra­la spe­ci­fi­ca, de unde este coor­do­nat acest pro­gram de urgen­ta.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral pe site-ul: http://prosanitas.wordpress.com/2012/02/05/descoperire-uluitoare-despre-cauza-cancerului/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply