Ce s‑a discutat în şedinţa Consiliului Local Mangalia

0
243

Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal Man­ga­lia s‑a întru­nit, vineri, înce­pând cu ora 17.30, în şedinţă, pen­tru a dez­ba­te mai mul­te pro­iec­te de inte­res local. Con­si­li­e­rii au dis­cu­tat des­pre Regu­la­men­tul de Fun­cţio­na­re a Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia şi au ana­li­zat un pro­iect pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui pe anul în curs.

Pe ordi­nea de zi, s‑a aflat şi un pro­iect pri­vind sta­bi­li­rea unor măsuri ce se impun faţă de per­soa­ne­le fizi­ce şi / sau juri­di­ce care au înche­iat cu auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le con­trac­te de închi­ri­e­re, con­ce­siu­ne, aso­ci­e­re şi care nu au res­pec­tat cla­u­ze­le contractuale.

Rea­min­tim că, în urmă cu apro­xi­ma­tiv o lună, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a anu­nţat că va lua „la puri­cat” toa­te con­trac­te­le pe care admi­nis­tra­ţia le are înche­ia­te cu locu­i­to­rii din blo­cu­ri­le ANL, pen­tru că, pre­ci­za aces­ta, exis­tă recla­ma­ţii potri­vit căror anu­mi­te per­soa­ne nu au drep­tul de a fi inclu­se într-un ast­fel de program.

La ini­ţi­a­ti­va pri­ma­ru­lui, mem­brii CL au vor­bit şi des­pre tre­ce­rea lacu­ri­lor Nept­un şi a Cămi­ne­lor de Bătrâni în admi­nis­tra­rea Ser­vi­ci­u­lui Public pen­tru Admi­nis­tra­rea Dome­ni­u­lui Public şi Privat.

Tot­o­da­tă, s‑a dez­bă­tut un pro­iect pri­vind apro­ba­rea modi­fi­că­rii unor taxe şi impo­zi­te apro­ba­te de către CL pen­tru anul finan­ci­ar în curs.

Con­si­li­e­rii locali au vor­bit şi des­pre măsu­ri­le ce pot fi lua­te în pri­vinţa tere­nu­ri­lor şi clă­di­ri­lor aban­do­na­te din oraş şi sta­ţiuni, rea­me­na­ja­rea unor spa­ţii din Poli­cli­ni­că şi Spi­ta­lul muni­ci­pal, pre­cum şi des­pre sta­bi­li­rea tari­fe­lor pen­tru închi­ri­e­rea tone­te­lor şi spa­ţi­i­lor comer­ci­a­le din incin­ta Pieţei Saturn.

Ale­xan­dra Bălan, Cuget Liber, sâm­bă­tă, 28 oct.20012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply