Vezi structura noului an școlar 2012 – 2013

0
203

După anun­țul Guver­nu­lui refe­ri­tor la înce­pe­rea anu­lui șco­lar pe 17 sep­tem­brie, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei a pre­ci­zat că aces­ta are 35 de săp­tămâni de cur­suri, care cuprin­de  178 de zile lucră­toa­re. Pro­gra­mul “Şcoa­la alt­fel“ se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 1–5 apri­lie 2013.

Potri­vit struc­tu­rii nou­lui an șco­lar, vacanţa de iar­nă va avea trei săp­tămâni, iar vacanţa de pri­mă­va­ră două. În peri­oa­da 29 octom­brie – 4 noiem­brie va fi vacanţă pen­tru copi­ii din învă­ţămân­tul pri­mar. De ase­me­nea, se păs­trea­ză săp­tămâ­na “Şcoa­la alt­fel”, orga­ni­za­tă în inter­va­lul 1–5 apri­lie, ara­tă didactic.ro.

Struc­tu­ra anu­lui şco­lar 2012 – 2013 – Semes­trul I

Cur­suri – luni, 17 sep­tem­brie 2012 – vineri, 21 decem­brie 2012

În peri­oa­da 29 octom­brie — 4 noiem­brie 2012, cla­se­le din învă­ţămân­tul pri­mar şi gru­pe­le din învă­ţămân­tul preş­co­lar sunt în vacanţă.

Vacan­ta de iar­na – sâm­bă­tă, 22 decem­brie 2012 – dumi­ni­că, 13 ianu­a­rie 2013

Struc­tu­ra anu­lui şco­lar 2012 – 2013 – Semes­trul al II-lea

Cur­suri – luni, 14 ianu­a­rie 2013 – vineri, 5 apri­lie 2013

Vacan­ta de pri­ma­va­ra – sâm­bă­tă, 6 apri­lie 2013 – dumi­ni­că, 21 apri­lie 2013

Cur­suri – luni, 22 apri­lie 2013 – vineri, 21 iunie 2013

Vacanţa de vară – sâm­bă­tă, 22 iunie 2013 – dumi­ni­că, 8 sep­tem­brie 2013

Struc­tu­ra anu­lui şco­lar 2012 – 2013 – Pro­gra­mul “Şcoa­la alt­fel”

Săp­tămâ­na 1 – 5 apri­lie 2013 din semes­trul al doi­lea este dedi­ca­tă acti­vi­tă­ţi­lor extra­cur­ri­cu­la­re şi extra­ş­co­la­re, în cadrul pro­gra­mu­lui Şcoa­la Alt­fel, având un orar spe­ci­fic.

Sur­sa: DCNews, dumi­ni­ca, 2 sept.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply