SFÂNTA MARIAOCROTITOAREA MANGALIEI

0
305

Vechi­le scri­eri menţio­nea­ză că Mai­ca Dom­nu­lui, sau Fecioa­ra Maria, fii­ca lui Ioa­chim şi Ana, s‑a năs­cut în urma rugă­ciu­ni­lor părinţi­lor ei afla­ţi la o vâr­stă îna­in­ta­tă. În tra­di­ţia cre­ş­ti­nă, Ea este fii­ca Părin­te­lui ceresc, Mama Fiu­lui lui Dum­ne­zeu şi Mirea­sa Duhu­lui Sfânt. Fecioa­ra Maria era logo­di­tă cu Iosif din Naza­ret, în momen­tul în care l‑a năs­cut pe Iisus Hris­tos. Tra­di­ţia Bise­ri­cii mai spu­ne că Ea a rămas fecioa­ră în tim­pul con­ce­pe­rii şi naş­te­rii Fiu­lui lui Dumnezeu.

Bise­ri­ci­le orto­do­xă, roma­no-cato­li­că, angli­ca­nă şi lute­ra­nă săr­bă­to­resc Naş­te­rea Mai­cii Dom­nu­lui în ziua de 8 sep­tem­brie. Aceas­tă săr­bă­toa­re nu are la bază Scrip­tu­ra cano­ni­că, ci Tra­di­ţia Bisericii.

Mai­ca Dom­nu­lui mai este con­si­de­ra­tă şi ocro­ti­toa­rea mari­na­ri­lor de pre­tu­tin­deni, iar, pen­tru că Man­ga­lia este un oraş-port la Marea Nea­gră, legat în per­ma­nenţă prin locu­i­to­rii săi de mare, Pri­mă­ria şi Pro­to­po­pi­a­tul Man­ga­lia au pro­pus ca, înce­pând cu anul 2012, Sfân­ta Maria să devi­nă şi pro­tec­toa­rea ora­şu­lui Mangalia.

Cer­ce­tă­tor şti­inţi­fic dr. Sorin Mar­cel Colesniuc,

Direc­tor al Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Mangalia,

MangaliaNews.ro, Vineri, 7 sept.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply