Septembrie în spectacole

0
198

Debut de sta­giu­ne la Tea­trul „Oleg Dano­v­s­ki” din Con­stanţa. 

Bale­tul „Don Qui­jo­te” va putea fi revă­zut, pe sce­na TNOB „Oleg Dano­v­s­ki”, pe 16 sep­tem­brie.

Pri­ma lună de toam­nă mar­chea­ză, la malul mării, debu­tul noii sta­giuni a Tea­tru­lui Naţio­nal de Ope­ră şi Balet (TNOB) „Oleg Dano­v­s­ki”, care le pro­pu­ne con­stă­nţe­ni­lor o agen­dă de spec­ta­co­le boga­tă, ce aco­pe­ră cele mai vari­a­te pre­fe­rinţe, de la ope­ră la muzi­că sim­fo­ni­că şi balet.

ELIXIRUL DRAGOSTEI

Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a sezo­nu­lui tea­tral 2012–2013 se va face în aceas­tă sâm­bă­tă, la ora 19.00, cu una din capo­do­pe­re­le com­po­zi­to­ru­lui Gae­ta­no Doni­zetti, „Eli­xi­rul dra­gos­tei”. După o vară fier­bin­te şi lun­gă, iubi­to­rii ope­rei se vor bucu­ra, cu sigu­ranţă, să revi­nă în sala de spec­ta­co­le a TNOB „Oleg Dano­v­s­ki” şi să îi reva­dă pe sce­nă pe talen­ta­ţii arti­şti lirici Mădă­li­na San­du, Doru Ifte­ne, Mari­us Efti­mie, Cătă­lin Ţoro­poc şi Miha­e­la Ione­scu, dis­tri­bu­i­ţi în roluri solis­ti­ce. La pupi­trul orches­trei sim­fo­ni­ce a tea­tru­lui se va afla maes­trul Radu Cio­rei.

SEARĂ CAMERALĂ”

Sui­ta spec­ta­co­le­lor de toam­nă con­ti­nuă, iar urmă­to­rul eve­ni­ment dedi­cat melo­ma­ni­lor se va desfă­şu­ra pe 12 sep­tem­brie, de la ora 19.00, la sedi­ul tea­tru­lui. Este vor­ba des­pre o „Sea­ră came­ra­lă” cu par­ti­turi din cre­a­ţia lui Johann Sebas­ti­an Bach. În cadrul reci­ta­lu­lui vor putea fi audi­a­te Inte­gra­la sui­te­lor pen­tru vio­lon­cel solo (II), Sui­ta nr.3 în Do major BWV 1009, Sui­ta nr.4 în Mi bemol major BWV 1010, solist fiind Ghi­or­ghi­ţă Tăna­se.

CAVALERIA RUSTICANĂ” — „PAIAŢE”

Cei care pre­fe­ră ope­ra vor avea par­te, din nou, de un spec­ta­col de exce­pţie din reper­to­ri­ul tea­tru­lui, „Cava­le­ria rus­ti­ca­nă” de P. Mas­cagni) — „Paia­ţe” de R. Leon­ca­va­l­lo, pro­gra­mat pe 15 sep­tem­brie, de la ora 19.00. Soli­şti în dis­tri­bu­ţia pri­mei părţi a spec­ta­co­lu­lui sunt: Ste­la Sîr­bu, Răzvan Săra­ru, Cătă­lin Ţoro­poc, Lucia Miha­la­che şi Gabrie­la Dobre, iar în „Paia­ţe” vor evo­lua: Ele­na Rotari, Alfre­do Pas­cu, Şte­fan Ignat, Ionuţ Pas­cu şi Doru Ifte­ne. La pupi­trul orches­trei se va afla diri­jo­rul elveţian Sal­va­to­re Cice­ro.

DON QUIJOTE

Iubi­to­rii de balet se vor delec­ta, pe 16 sep­tem­brie, de la ora 19.00, cu spec­ta­co­lul „Don Qui­jo­te”, pe muzi­ca lui Ludwig Min­kus şi în core­gra­fia lui Mihai Babu­ş­ka — adap­ta­re după M. Peti­pa. Soli­şti vor fi: Taka­hi­ro Tsubo (Japo­nia), Risa Mochi­zuchi (Japo­nia), Eli­za Maxim, Jeo­nil Yoon (Core­ea de Sud), Aliss Tar­cea, Ama­lia Mîn­dru­ţiu, Ovi­diu Lint­zma­ier, Cezar Bucu­lei, Mihai Pâsla­ru şi Dia­na Ione­scu.

SEARĂ LIRICĂ”

Pe agen­da lunii figu­rea­ză, pe 19 sep­tem­brie, cu înce­pe­re de la ora 19.00, o „Sea­ră liri­că” avându‑i ca soli­şti pe Mădă­li­na San­du şi Daniel Sără­ces­cu.

NABUCCO

Pe 21 sep­tem­brie, tot de la ora 19.00, pe sce­na tea­tru­lui va fi pre­zen­tat un alt spec­ta­col de exce­pţie, ope­ra ver­dia­nă „Nabu­c­co”, soli­şti fiind: Şte­fan Ignat (Bucu­reşti), Dra­ga­na Rada­ko­vic (Ser­bia), Răzvan Săra­ru, Lucia Miha­la­che, Con­stan­tin Acsin­te, Doru Ifte­ne şi Miha­e­la Ione­scu. Orches­tra sim­fo­ni­că a tea­tru­lui va fi con­du­să de maes­trul Ghe­or­ghe Stan­ciu.

CONTESA MARITZA

Sea­ra de 22 sep­tem­brie este rezer­va­tă… ope­re­tei. Con­stă­nţe­nii vor putea urmări, de la ora 19.00, un spec­ta­col al Tea­tru­lui Naţio­nal de Ope­re­tă „Ion Dacian“ din Bucu­reşti, „Con­te­sa Marit­za”.

MICUŢA DOROTHY

TNOB „Oleg Dano­v­s­ki” îi invi­tă şi pe cei mici în sala de spec­ta­co­le, mai exact pe 25 sep­tem­brie, de la ora 11.00, pen­tru a o vedea pe… „Micu­ţa Doro­thy”.

CONSTANŢA BRASS BAND

Pe 26 sep­tem­brie, de la ora 19.00, este pro­gra­ma­tă o „Sea­ră Came­ra­lă” în cadrul căre­ia va evo­lua Con­stanţa Bra­ss Band. Ast­fel, vor putea fi urmă­ri­ţi în reci­tal: Sorin Mus­tă­ţea, Flo­rin Voi­nea, Nico­lae Gri­bi­nic, Valeri Baran, Iurie Pos­to­la­che, Valen­tin Tăna­se.

Melo­ma­nii sunt invi­ta­ţi, pe 27 sep­tem­brie, la un spec­ta­col de exce­pţie, susţi­nut sub titu­la­tu­ra „Arii cele­bre din ope­re­te” de: Danie­la Vlă­des­cu, Nora Beneş, Şte­fan Popov, Răzvan Săra­ru, Con­stan­tin Acsin­te, Lau­renţiu Seve­rin, diri­jor fiind maes­trul Radu Cio­rei.

Sui­ta spec­ta­co­le­lor din aceas­tă lună se înche­ie, pe 30 sep­tem­brie, cu bale­tul „Cenu­şă­rea­sa” (S. Pro­ko­fi­ev, J. Mas­se­net), în core­gra­fia lui Hora­ţiu Che­re­cheş. Soli­şti vor fi: Ama­lia Mîn­dru­ţiu, Ser­giu Dan, Eli­za Maxim, Mihai Pâsla­ru, Lai­ma Cos­ta, Delia Luca, Cezar Bucu­lei, Şte­fan Răuţ.

Gra­ţie­la GHEORGHE, Tele­graf, Joi, 06 Sep­tem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply