Produse tradiţionale şi mustării la Zilele Recoltei, în Mangalia

0
196

Comu­ni­cat de pre­să

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a des­chis ofi­ci­al, vineri, fes­ti­va­lul Zile­lor Recol­tei, care se desfă­şoa­ră în Por­tul Turis­tic al ora­şu­lui, în peri­oa­da 28–30 sep­tem­brie. Cu ace­ea­şi oca­zie, s‑a ţinut o slu­j­bă în cadrul căre­ia pre­o­ţii au bine­cu­vân­tat recol­te­le adu­se în Man­ga­lia de pro­du­că­tori din Dobro­gea, dar şi din alte regiuni.

În acest an, la fes­ti­val sunt pre­zenţi pes­te 50 de comer­ci­anţi care expun pro­du­se agro-ali­men­ta­re tra­di­ţio­na­le, mus­tă­rii, pro­du­se de peş­te, legu­me-fruc­te, arti­za­nat şi pro­du­se ves­ti­men­ta­re spe­ci­fi­ce dife­ri­te­lor zone ale ţării.

Este un eve­ni­ment cu tra­di­ţie pe care încer­căm să‑l adap­tăm nevo­i­lor curen­te ale cetă­ţe­ni­lor. De ace­ea, la Zile­le Recol­tei sunt pre­zenţi pro­du­că­tori, care prac­ti­că preţuri corec­te, aşa cum din păca­te nu se întâm­plă, încă, în pieţe­le din oraş”, a sub­li­ni­at pri­ma­rul Man­ga­li­ei. În dis­cu­ţi­i­le cu cetă­ţe­nii pre­zenţi la eve­ni­ment, el a dat asi­gu­rări că muni­ci­pa­li­ta­tea se va impli­ca direct pen­tru atra­ge­rea pro­du­că­to­ri­lor în pieţe şi eli­mi­na­rea inter­me­di­a­ri­lor.

Tot­o­da­tă, Cris­ti­an Radu i‑a infor­mat pe locu­i­to­rii ora­şu­lui des­pre demer­su­ri­le muni­ci­pa­li­tă­ţii pri­vind fur­ni­za­rea agen­tu­lui ter­mic în iar­na care urmea­ză, acţiu­ni­le de ste­ri­li­za­re a câi­ni­lor fără stă­pân, extin­de­rea locu­ri­lor de joa­că şi a tere­nu­ri­lor de sport din Man­ga­lia.

Vineri, 28 sep­tem­brie                                                        Biro­ul de pre­să

Sur­sa foto: Edi­tia de Sud.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply