Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Mangalia, luni, 24 septembrie, ora 13,00

0
218

Anu­nţ de pre­să

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei a con­vo­cat o şedinţă extra­or­di­na­ră a Con­si­li­u­lui Local

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a con­vo­cat pen­tru luni, 24 sep­tem­brie, ora 13.00, o şedinţă extra­or­di­na­ră a Con­si­li­u­lui Local. Pe ordi­nea de zi se află mai mul­te pro­iec­te de Hotă­râre care se refe­ră, prin­tre alte­le, la rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui pe anul în curs, înche­ie­rea unui con­tract cu o fir­mă de audit, cre­ş­te­rea numă­ru­lui de bene­fi­ci­ari ai ser­vi­ci­i­lor ofe­ri­te de can­ti­na soci­a­lă, Regu­la­men­tul de acor­da­re şi cri­te­ri­i­le de repar­ti­za­re a locu­inţe­lor soci­a­le şi cele în regim de închi­ri­e­re.

De ase­me­nea, con­si­li­e­rii locali vor dis­cu­ta des­pre acor­da­rea de aju­toa­re pen­tru încă­l­zi­re fami­li­i­lor care folo­sesc com­bus­ti­bil solid, res­pec­tiv mate­ri­al lem­nos. Pe ordi­nea de zi se află şi un pro­iect pri­vind înfi­inţa­rea SC Gol­d­term Man­ga­lia SA, ca urma­re a reor­ga­ni­ză­rii prin divi­za­re parţi­a­lă a RA GOLD şi sta­bi­li­rea sediu­lui soci­al al soci­e­tă­ţii.

În ceea ce pri­veş­te măsu­ri­le de pro­te­cţie soci­a­lă pro­mo­va­te de muni­ci­pa­li­ta­te, con­si­li­e­rii locali vor mai dez­ba­te un pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea întoc­mi­rii docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­co-eco­no­mi­ce, în vede­rea con­stru­i­rii de locu­inţe soci­a­le şi pen­tru tineri.

20 sep­tem­brie 2012                                                    Biro­ul de pre­să

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply