Primăria Mangalia ia la verificat locuitorii din blocurile ANL şi locuinţele sociale

0
204

 

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a votat în cadrul ulti­mei şedinţe două pro­iec­te meni­te să uşu­re­ze situ­a­ţia per­soa­ne­le fără casă, fie că este vor­ba des­pre tine­rii locu­i­tori ai Man­ga­li­ei, afla­ţi la înce­put de drum, sau des­pre per­soa­ne­le cu o situ­a­ţie mate­ria­lă proas­tă.

De fapt, sco­pul pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei este ace­la de a‑i iden­ti­fi­ca pe cei care au o sta­re mate­ria­lă foar­te bună şi tră­iesc în locu­inţe soci­a­le, pen­tru a‑i putea înlo­cui cu bene­fi­ci­a­rii reali ai aces­tui pro­gram. Mai mult de atât, Cris­ti­an Radu face demer­suri la Bucu­reşti pen­tru obţi­ne­rea unei finanţări în vede­rea con­stru­i­rii altor blo­curi de tip ANL şi de locu­inţe soci­a­le la nive­lul muni­ci­pi­u­lui. Potri­vit repre­zen­tanţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, la momen­tul actu­al exis­tă per­soa­ne care, deşi pre­tind că nu îşi pot achi­zi­ţio­na o locu­inţă, deţin bolizi de lux sau au apar­ta­men­te de tip ANL în con­trac­te de subîn­chi­ri­e­re pe sume exor­bi­tan­te.

Aceş­tia au pre­ci­zat că au pri­mit foar­te mul­te recla­ma­ţii pe adre­sa admi­nis­tra­ţi­ei loca­le în care se preci-zea­ză că anu­mi­ţi bene­fi­ci­ari ai pro­gra­mu­lui de locu­inţe pen­tru tineri în regim ANL şi ai celui de locu­inţe soci­a­le nu au drep­tul la un ast­fel de aju­tor.

Pla­nul lide­ru­lui admi­nis­tra­ţi­ei loca­le Cris­ti­an Radu este ace­la de a veri­fi­ca toa­te con­trac­te­le de închi­ri­e­re înche­ia­te între muni­ci­pa­li­ta­te şi locu­i­to­rii Man­ga­li­ei din blo­cu­ri­le soci­a­le şi ANL. În cazul în care vor fi sesi­za­te nere­guli, per­soa­ne­le în cau­ză vor fi obli­ga­te să pără­seas­că locu­inţe­le. 

Ast­fel, după ter­mi­na­rea veri­fi­că­ri­lor şi anche­te­lor soci­a­le, Pri­mă­ria Man­ga-lia va face o nouă serie de repar­ti­zări.

Rea­min­tim că la ini­ţi­a­ti­va pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an, mem­brii Con­si­li­u­lui local au votat în cadrul ulti­mei şedinţe apro­ba­rea modi­fi­că­rii HCL nr. 178/23.12.2010 prin care s‑a însu­şit şi s‑a apro­bat docu­men­ta­ţia „Actu­a­li­za­re Plan Urba­nis­tic Zonal Dobro­gea II — Ame­na­ja­re lucrări edi­li­ta­re şi sis­te­ma­ti­za­re pe ver­ti­ca­lă în vede­rea con­stru­i­rii de locu­inţe iefti­ne pen­tru tineri”. Potri­vit aces­tu­ia, în locul fun­cţiu­nii „locu­inţe iefti­ne pen­tru tineri” se intro­duc urmă­toa­re­le fun­cţiuni: locu­inţe pen­tru tineri des­ti­na­te închi­ri­e­rii deru­la­te prin ANL şi locu­inţe soci­a­le des­ti­na­te închi­ri­e­rii con­form dis­po­zi­ţi­i­lor Legii nr. 114/1996.  

A fost scoa­să limi­ta maxi­mă de vâr­stă la locu­inţe­le pen­tru tineri

În ceea ce pri­veş­te regu­la­men­tul de acor­da­re a locu­inţe­lor în regim de închi­ri­e­re ANL şi a locu­inţe­lor soci­a­le şi cri­te­ri­i­le de repar­ti­za­re pen­tru aces­tea, mem­brii Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia au adus o serie de modi­fi­cări şi com­ple­tări la HCL nr.86/24.07.2011. Una din­tre cele mai impor­tan­te schim­bări este ace­ea că titu­la­rul cere­rii de locu­inţă pen­tru închi­ri­e­re tre­bu­ie să aibă vâr­sta mini­mă de 18 ani la data depu­ne­rii cere­rii, fără a mai exis­ta o limi­tă maxi­mă de vâr­stă.

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor pri­mă­ri­ei, aceas­tă deci­zie a fost lua­tă pen­tru că mul­te din­tre per­soa­ne care au apli­cat pen­tru acest pro­gram sunt în aştep­ta­re de mai bine de doi ani de zile, timp în care au depă­şit limi­ta maxi­mă de vâr­stă pre­ci­zată ini­ţi­al în pro­iec­tul de hotă­râre, res­pec­tiv cea de 36 de ani. 

Mai mult de atât, capi­to­lul pri­vind cri­te­ri­i­le de repar­ti­za­re a locu­inţe­lor în regim de închi­ri­e­re a fost com­ple­tat cu lite­ra „e”. La acest punct se pre­ci­zea­ză că fami­li­i­le pen­tru care în urma anche­tei soci­a­le se dove­deş­te urgenţa atri­bu­i­rii unei locu­inţe vor pri­mi 60 de punc­te. Ace­la­şi punc­taj se acor­dă şi pen­tru fami­li­i­le care locu­iesc în con­di­ţii pre­ca­re.  

Potri­vit hotă­rârii adop­ta­te în 2011, acest pro­gram se adre­sea­ză per­soa­ne­lor cu domi­ci­li­ul sau locul de mun­că în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Titu­la­rul tre­bu­ie să nu deţi­nă pro­pri­e­tă­ţi sau tere­nuri intra­vi­la­ne pe întreg teri­to­ri­ul ţării, exce­pţie făcând doar soli­ci­tanţii sau mem­brii fami­li­ei aces­to­ra care au o cotă par­te de până la 1/4 dintr‑o locu­inţă. O fami­lie poa­te depu­ne o sin­gu­ră cere­re, în timp ce copi­ii majori ai fami­li­ei pot depu­ne cereri indi­vi­du­a­le. 

Dosa­re­le bene­fi­ci­a­ri­lor tre­bu­ie să conţi­nă o copie sim­plă a actu­lui de iden­ti­ta­te pen­tru titu­lar, o cere­re com­ple­ta­tă şi o decla­ra­ţie pe pro­pria răs­pun­de­re a tutu­ror mem­bri­lor majori ai fami­li­ei pri­vind deţi­ne­rea în pro­pri­e­ta­te a celor menţio­na­te ante­ri­or. Bene­fi­ci­a­rii locu­inţe­lor în regim de închi­ri­e­re vor putea înche­ia un con­tract pe dura­tă de maxim doi ani, după expi­ra­rea aces­tei peri­oa­de fiind obli­ga­ţi să cum­pe­re locu­inţa. În caz con­trar, aceşti vor tre­bui să pără­seas­că apar­ta­men­tul. Dacă nu vor plăti chi­ria timp de două luni con­se­cu­tiv, con­trac­tul devi­ne nul, iar per­soa­ne­le în cau­ză vor fi eva­cu­a­te. 

Un nou car­ti­er de locu­inţe soci­a­le şi ANL ar putea fi con­stru­it în 2013

Repre­zen­tanţii pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, în frun­te cu pri­ma­rul, sunt impli­ca­ţi în aceas­tă peri­oa­dă în rea­li­za­rea stu­di­u­lui de feza­bi­li­ta­te pen­tru con­stru­i­rea unui nou car­ti­er de locu­inţe soci­a­le şi de tip ANL. Ast­fel, edi­lul Man­ga­li­ei a pur­tat mai mul­te dis­cu­ţii la ANL Bucu­reşti pen­tru ca acest pro­iect să devi­nă o rea­li­za­re con­cre­tă unde­va la nive­lul anu­lui 2013. Sem­na­le­le sunt pozi­ti­ve, iar dacă demer­sul lui Cris­ti­an Radu va pri­mi undă ver­de, la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia s‑ar putea con­strui apro­xi­ma­tiv 200 de locu­inţe noi până în 2015. Preţul de închi­ri­e­re şi even­tu­a­lul preţ de achi­zi­ţie vor fi sta­bi­li­te de Guvern. Con­du­ce­rea admi­nis­tra­ţi­ei loca­le con­si­de­ră aceas­tă inves­ti­ţie una foar­te oport­u­nă în con­di­ţi­i­le în care, la momen­tul actu­al exis­tă pes­te 700 de cereri de locu­inţe depu­se la pri­mă­rie, cele mai mul­te din­tre ele fiind neso­lu­ţio­na­te. 

Ale­xan­dra BĂLAN, Cuget Liber, Joi, 27 Sep­tem­brie 2012.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply