Mangalia a obţinut o finanţare de 3,5 milioane de euro pentru modernizarea sistemului de canalizare

0
379

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a avut vineri o întâl­ni­re cu direc­to­rii de şcoli, repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­i­lor des­cen­tra­li­za­te şi ai Pri­mă­ri­i­lor din veci­nă­ta­tea muni­ci­pi­u­lui. În cadrul dis­cu­ţi­i­lor, au fost abor­da­te mai mul­te pro­ble­me strin­gen­te cum ar fi auto­ri­za­rea sani­ta­ră a uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ, avi­za­rea sani­tar-vete­ri­na­ră a uni­tă­ţi­lor de ali­men­ta­ţie din apro­pi­e­rea şco­li­lor, trans­por­tul în comun şi sigu­ranţa cetăţeanului.

Cu aceas­tă oca­zie, edi­lul ora­şu­lui a decla­rat că Minis­te­rul Dezvol­tă­rii a apro­bat alo­ca­rea sumei de apro­xi­ma­tiv 3,5 mili­oa­ne de euro pen­tru moder­ni­za­rea şi extin­de­rea reţe­lei de cana­li­za­re din Man­ga­lia şi sta­ţiuni. “Am înce­put demer­su­ri­le în acest sens ime­di­at după pre­lu­a­rea man­da­tu­lui şi iată că acum Man­ga­lia se numă­ră prin­tre cele patru loca­li­tă­ţi din ţară care au obţi­nut o ast­fel de finanţa­re guver­na­men­ta­lă”, a decla­rat primarul.

El a mai spus că în pre­zent se lucrea­ză la docu­men­ta­ţia pen­tru obţi­ne­rea   finanţă­rii în vede­rea imple­men­tă­rii unui sis­tem de supra­ve­ghe­re video în muni­ci­piu şi sta­ţiuni. “Avem nevo­ie de moni­to­ri­za­re video pen­tru redu­ce­rea feno­me­nu­lui infra­cţio­nal, atât pe dura­ta verii, cât şi în extra­se­zon”, a menţio­nat Cris­ti­an Radu.

În cadrul dis­cu­ţi­i­lor, au mai fost abor­da­te pro­ble­me pre­cum eco­lo­gi­za­rea spa­ţi­i­lor verzi, cola­bo­ra­rea cu loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te pen­tru redu­ce­rea numă­ru­lui de câini fără stă­pân, ilu­mi­na­tul public şi asfal­ta­rea unor străzi.

28 sep­tem­brie 2012                                               Biro­ul de presă

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply