La Muzeul Callatis, au reînceput lecţiile deschise (galerie foto)

0
351

COMUNICAT DE PRESA

 Oda­tă cu înce­pu­tul nou­lui an șco­lar, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, a reîn­ce­put seria de lec­ții de isto­rie pen­tru ele­vii insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ din Man­ga­lia. Pri­ma lec­ție des­chi­să, inti­tu­la­tă Izvoa­re­le isto­ri­ce, a fost orga­ni­za­tă vineri, 21 sep­tem­brie 2012, înce­pând cu ora 12.30. Au par­ti­ci­pat ele­vii cla­sei a IV‑a B, de la Școa­la gim­na­zi­a­lă Gala Galac­tion din Man­ga­lia, înso­țiți de înv. Adri­a­na Dobre.

Pen­tru că numă­rul ore­lor de isto­rie, din pro­gra­ma șco­la­ră, s‑a redus în ulti­mii ani la o sin­gu­ră oră pe săp­tămâ­nă, ne-am pro­pus să orga­ni­zăm cât mai mul­te lec­ții de isto­rie la muzeu. Sco­pul nos­tru este de a veni în întâm­pi­na­rea ele­vi­lor cu infor­ma­ții supli­men­ta­re, în spe­cial în ceea ce pri­veș­te isto­ria locală. 

Deja am vor­bit cu vechii noș­tri cola­bo­ra­tori, pro­fe­sori și învă­ță­tori, care au fost mul­țu­miți de pro­iec­te­le la care am lucrat împre­u­nă, în ulti­mii ani. Atât ei, cât și noi, dorim să cola­bo­răm în con­ti­nu­a­re, pen­tru orga­ni­za­rea de noi acti­vi­tăți cul­tu­ral-ști­in­ți­fi­ce. De ase­me­nea, am vor­bit și cu alți pro­fe­sori, prin­tre care d‑na Cori­na Miha­la­che, direc­tor la Gru­pul șco­lar Ion Băne­scu din Man­ga­lia. Împre­u­nă am hotă­rât să dema­răm cât mai mul­te pro­iec­te, prin care să‑i deter­mi­năm pe elevi să fie inte­re­sați de isto­ria locală. 

Prin­tre pro­iec­te­le dis­cu­ta­te, ne-am pro­pus să orga­ni­zăm câte­va excur­sii la muze­e­le din Con­stan­ța și la monu­men­te­le isto­ri­ce din Dobro­gea, prin­tre aces­tea fiind cetă­ți­le: His­tria, Adam­cli­si, Capi­da­va și Eni­sa­la. Pen­tru asi­gu­ra­rea trans­por­tu­lui am vor­bit deja cu dl pri­mar Cris­ti­an Radu, care ne‑a asi­gu­rat că va pune la dis­po­zi­ție un micro­buz sau un auto­car, în func­ție de numă­rul de elevi care vor mer­ge în excursii.

În ce pri­veș­te lec­ția des­chi­să de astăzi, împre­u­nă cu muze­o­graf Lili­a­na Bădin le-am vor­bit ele­vi­lor des­pre izvoa­re­le isto­ri­ce scri­se și nescri­se, cu aju­to­rul căro­ra spe­cia­liș­tii în arhe­o­lo­gie des­co­pe­ră infor­ma­ții, le com­pa­ră și scriu isto­ria. Impor­tant este că ele­vii au văzut aces­te izvoa­re în muzeu și le-au reți­nut mult mai ușor decât dacă li s‑ar fi poves­tit des­pre ele la școală. 

Prin­tre izvoa­re­le nescri­se din muze­ul nos­tru, ele­vii au putut vedea: frag­men­te arhi­tec­to­ni­ce (coloa­ne, capi­te­luri, arhi­tra­ve, fri­ze, cor­ni­șe etc), amfo­re, opai­țe, dife­ri­te vase cera­mi­ce și din sti­clă, sta­tu­e­te, tuburi de ape­duct, podoa­be și alte­le. Izvoa­re­le scri­se din Muze­ul Cal­la­tis sunt inscrip­ți­i­le și mone­de­le, iar, ală­tu­ri de aces­tea, noi mai deți­nem și sin­gu­rul papi­rus des­co­pe­rit în Româ­nia, datat în seco­lul IV a.Chr.”, a decla­rat cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia.

MangaliaNews.ro, Vineri, 21.09.2012.     

  

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply