Cătălin Caracostea, numit director general la Neptun Olimp SA

0
295

Fir­ma de stat Nept­un Olimp SA are, de aproa­pe două săp­tămâni, un nou direc­tor gene­ral, tână­rul afa­ce­rist con­stă­nţean Cătă­lin Miha­il Cara­cos­tea, în vâr­stă de doar 28 de ani. Fos­tul mana­ger, Ghe­or­ghe Măr­gă­rit, nu a rezis­tat nici măcar două luni pe fun­cţie şi a fost mătră­şit, spun voci din USL, de către PSD Con­stanţa, care a vrut să-şi impu­nă pro­pri­ul om, în con­di­ţi­i­le în care Măr­gă­rit a fost numit pes­te capul lor, direct de la Bucu­reşti…

…Numi­ri­le de la Nept­un Olimp SA urmea­ză să fie ofi­ci­a­li­za­te în Adu­na­rea Gene­ra­lă a Acţio­na­ri­lor de pe 25/26 octom­brie a.c., când se va apro­ba şi noi­le orga­ni­gra­me şi şta­te de fun­cţii ale soci­e­tă­ţii. … Ast­fel, libe­ra­lii man­ga­li­oţi ar fi vrut să-şi pună ei omul la Nept­un Olimp SA, cu atât mai mult cu cât Minis­te­rul Dezvo­lă­trii Regio­na­le şi Turis­mu­lui, în sub­o­rid­nea căru­ia se află soci­e­ta­tea din Nept­un, se află în ogra­da PNL.

…Din câte se pare, a vrut fun­cţia de direc­tor gene­ral Dumi­tru Filip, proas­păt înscris în PNL şi care a mai con­dus aceas­tă soci­e­ta­te, în vre­mu­ri­le sale „bune”, dar şi, oare­cum sur­prin­ză­tor, însu­şi lide­rul PNL Man­ga­lia, con­si­li­e­rul local Sorin Andrei.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral în Ati­tu­di­nea, Marţi, 25.09.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply