Primarul Mangaliei a găsit sponsori pentru Festivalul Callatis 2012

0
244

Lide­rul admi­nis­tra­ţi­ei loca­le Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a decla­rat pen­tru Cuget Liber că a reu­şit să găseas­că, într-un final, spon­so­rii care vor finanţa fes­ti­va­lul cu tra­di­ţie în sudul lito­ra­lu­lui, Cal­la­tis Man­ga­lia.

Potri­vit edi­lu­lui, aces­ta se va desfă­şu­ra unde­va la sfârşi­tul lunii august, actu­al­men­te punân­du-se la punct toa­te deta­li­i­le lega­te de acest eve­ni­ment. De alt­fel, repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le au pre­ci­zat că în cel mai scurt timp va fi dat publi­ci­tă­ţii pro­gra­mul fes­ti­va­lu­lui şi lis­ta tutu­ror celor care vor urca pe sce­na de la Man­ga­lia.

Ne-am lup­tat foar­te tare pen­tru a găsi spon­sori, pen­tru că ştim cât de impor­tant este acest fes­ti­val pen­tru oame­nii din Man­ga­lia şi turi­şti deo­po­tri­vă. A fost difi­cil să găsim com­pa­nii dis­pu­se să se impli­ce pe ulti­ma sută de metri. Anul aces­ta, din lip­sa unei finanţări sub­stanţi­a­le, va fi un fes­ti­val de muzi­că româ­neas­că, vor fi con­cur­suri, sur­pri­ze şi bine­înţe­les Miss Dias­po­ra. Anul vii­tor ne dorim să putem orga­ni­za un fes­ti­val inter­na­ţio­nal de muzi­că pen­tru care vom înce­pe pre­gă­ti­rea, res­pec­tiv con­trac­ta­rea spon­so­ri­lor, încă de la 1 octom­brie 2012. Aceas­tă edi­ţie ne‑a luat cam din scurt.

Ne-am dorit rea­li­za­rea fes­ti­va­lu­lui, însă am exclus din start orga­ni­za­rea sa din buge­tul Pri­mă­ri­ei pen­tru că avem alte pri­o­ri­tă­ţi şi alte chel­tu­ieli. Am decis ca aces­ta să aibă loc la sfârşi­tul lunii august pen­tru că ne dorim să extin­dem cape­te­le de sezon prin inter­me­di­ul eve­ni­men­te­lor. De fapt, aceas­ta a fost stra­te­gia pe care am putut să o apli­căm în dome­ni­ul turis­mu­lui anul aces­ta: să atra­gem cât mai mulţi vizi­ta­tori, orga­ni­zând eve­ni­men­te. Am avut mul­te mani­fes­ta­ţii în ulti­ma peri­oa­dă şi vom mai avea, sun­tem în dis­cu­ţii pen­tru un târg. Veţi vedea des­pre ce este vor­ba la momen­tul oport­un”, a decla­rat Cris­ti­an Radu. 

Ale­xan­dra BĂLAN, Cuget Liber, Sam­ba­ta, 18 August 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply