Primaria Mangalia va prelua punctele termice din oras

0
246

Este urma­to­rul pas pe care pri­ma­rul Cris­ti­an Radu il dema­rea­za dupa ce con­trac­tul pe care admi­nis­tra­tia il are, din 2003, cu S.C. Cal­la­tis Therm S.A. a fost denun­tat unilateral.

Cris­ti­an Radu: „Daca mai rela­tio­nam cu aceas­ta soci­e­ta­te, ris­cam sa rama­nem si in aceas­ta iar­na fara caldura”

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a denun­tat con­trac­tul pe care admi­nis­tra­tia loca­la a ora­su­lui il avea inche­iat, inca din anul 2003, cu S.C. Cal­la­tis Therm S.A., pe motiv ca repre­zen­tan­tii soci­e­ta­tii nu si-au res­pec­tat pre­ve­de­ri­le con­trac­tu­a­le si, iar­na tre­cu­ta, ceta­te­nii racor­dati la sis­te­mul cen­tra­li­zat de fur­ni­za­re a ener­gi­ei ter­mi­ce nu au bene­fi­ci­at de cal­du­ra. Desi au exis­tat mai mul­te demer­suri in acest sens, pro­ble­ma nu a fost rezolvata. 

Prin apro­ba­rea pro­iec­tu­lui de hota­ra­re pri­vind denun­tul uni­la­te­ral al con­trac­tu­lui de dele­ga­re de ges­tiu­ne nr. 4.450/31.01.2003, inche­iat intre C.L. Man­ga­lia si S.C. Cal­la­tis Therm S.A., pri­ma­rul Cris­ti­an Radu pre­ci­zea­za, pen­tru coti­dia­nul „Obser­va­tor”, ca urma­to­rii pasi pe care admi­nis­tra­tia pe care o con­du­ce ii va urma pre­su­pun pre­lu­a­rea punc­te­lor ter­mi­ce de catre Primarie. 

Potri­vit pri­ma­ru­lui, in aceas­ta peri­oa­da, marea pro­ble­ma a locu­i­to­ri­lor din Man­ga­lia este cea a apei cal­de. „Ceta­te­nii din Man­ga­lia nu au, in aceas­ta peri­oa­da, apa cal­da, ceea ce nu este deloc nor­mal in peri­oa­da verii, atunci cand in muni­ci­piu sunt si turisti, dar ne inte­re­sea­za, in prin­ci­pal, soar­ta locu­i­to­ri­lor nos­tri. Urma­to­rul pas pe care il vom face dupa denun­tul uni­la­te­ral al aces­tui con­tract pe care Pri­ma­ria il avea cu S.C. Cal­la­tis Therm S.A., este sa pre­lu­am punc­te­le ter­mi­ce si, mai apoi, sa dam apa cal­da in Man­ga­lia”, a decla­rat Cris­ti­an Radu.

De ase­me­nea, o alta gri­ja a edi­lu­lui pri­ves­te agen­tul ter­mic din iar­na aces­tui an. Edi­lul spu­ne ca nu tre­bu­ie ca repre­zen­tan­tii admi­nis­tra­ti­ei loca­le sa mai rela­tio­ne­ze cu cei ai fir­mei Cal­la­tis Therm. „Daca mai rela­tio­nam cu aceas­ta soci­e­ta­te, ris­cam sa rama­nem, din nou, fara apa cal­da si fara cal­du­ra in aceas­ta iar­na”, a com­ple­tat primarul.

Cris­ti­an Radu a pro­pus si sus­ti­nut inca din cam­pa­nia de la ale­ge­ri­le loca­le pro­iec­tul de renun­ta­re la ser­vi­ci­i­le Cal­la­tis Therm, atunci cand si‑a luat anga­ja­men­tul ca va rezi­lia con­trac­tul pen­tru ca ceta­te­nii sa nu mai aiba de suferit.

Amin­tim ca veri­fi­ca­rea con­trac­tu­lui cu S.C. Cal­la­tis Therm S.A. a fost ince­pu­ta, la ini­ti­a­ti­va lui Cris­ti­an Radu, la doar cate­va zile de la inves­ti­rea sa in func­tia de pri­mar, fiind pri­o­ri­ta­tea sa la debu­tul man­da­tu­lui. Potri­vit edi­lu­lui, este sufi­cient timp pana cand vre­mea se va raci, pen­tru a face demer­su­ri­le nece­sa­re ca popu­la­tia sa bene­fi­cie­ze de agent termic.

Ale­sii locali au votat la secret denun­ta­rea uni­la­te­ra­la a con­trac­tu­lui, la pro­pu­ne­rea con­si­li­e­ri­lor soci­al-demo­crati. In timp ce bule­ti­ne­le de vot erau tipa­ri­te, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu le‑a spus tutu­ror celor pre­zen­ti ca rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui este o nece­si­ta­te, dupa ce majo­ri­ta­tea ceta­te­ni­lor din Man­ga­lia a stat in frig toa­ta iar­na tre­cu­ta. La fina­lul votu­lui, 13 din tota­lul celor 15 con­si­li­eri pre­zen­ti au votat „pen­tru” denun­ta­rea uni­la­te­ra­la a con­trac­tu­lui din­tre admi­nis­tra­tia Man­ga­lia si S.C. Cal­la­tis Therm S.A. Un con­si­li­er a votat „impo­tri­va” si altul s‑a abtinut.

Miha­e­la TIRPAN, Obser­va­tor, joi, 9 aug.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply