Primăria Mangalia a declanşat procedurile de licitaţie pentru proiectul „Callatis Nautical Club”

0
265

Con­du­ce­rea admi­nis­tra­ţi­ei loca­le Man­ga­lia a lan­sat un anu­nţ de lici­ta­ţie în sis­tem SEAP prin care doreş­te să con­trac­te­ze ser­vi­cii de mana­ge­ment pen­tru un pro­iect impor­tant atât pen­tru locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, cât şi pen­tru turi­şti. Ast­fel, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an are în vede­re găsi­rea unei com­pa­nii care va mana­ge­ria imple­men­ta­rea şi par­tea de con­sul­tanţă pen­tru chel­tu­ie­li­le afe­ren­te ini­ţi­a­ti­vei „Cal­la­tis Nau­ti­cal Club”. 

Între­gul pro­iect este finanţat prin Pro­gra­mul de Coo­pe­ra­re Trans­fron­ta­li­eră Româ­nia-Bul­ga­ria 2007–2013, Axa pri­o­ri­ta­ră 3-„Economic and soci­al deve­lo­p­ment”.

Aces­ta va fi imple­men­tat pe o peri­oa­dă de 16 luni de la sem­na­rea con­trac­te­lor de finanţa­re, adi­că din febru­a­rie. Ast­fel, în cali­ta­te de lea­der par­t­ner, Pri­mă­ria Man­ga­lia, împre­u­nă cu Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui tre­bu­ie să se ocu­pe de găsi­rea unei com­pa­nii care să ofe­re ser­vi­ci­i­le menţio­na­te ante­ri­or, con­tra sumei de 251.000 de lei. 

Sco­pul prin­ci­pal al aces­tui demers îl repre­zin­tă cre­a­rea unei legă­turi eco­no­mi­ce şi soci­a­le în zona trans­fron­ta­li­eră Man­ga­lia-Bal­chik prin sti­mu­la­rea dezvol­tă­rii afa­ce­ri­lor pe seg­men­tul de turism nau­tic. Prin înfi­inţa­rea Clu­bu­lui Nau­tic Cal­la­tis vor fi spri­ji­ni­te fir­me­le ce pot con­tri­bui la dezvol­ta­rea seg­men­tu­lui de turism nau­tic şi impli­cit la dezvol­ta­rea turis­mu­lui de lito­ral. Aces­te acţiuni vor con­tri­bui la dimi­nu­a­rea diver­genţe­lor eco­no­mi­ce în regiu­nea de gra­ni­ţă viza­tă, cres­când tot­o­da­tă potenţi­a­lul de turism nau­tic al zonei Man­ga­lia-Bal­chik şi al zonei de coas­tă Constanţa-Dobrich. 

Clu­bul va fi dotat cu spa­ţii de găz­du­i­re pen­tru ope­ra­to­rii în turism nau­tic, săli pen­tru orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te, spa­ţii pen­tru secre­ta­ri­a­tul comun al fir­me­lor găz­du­i­te. Aces­tea vor fi dota­te cu obiec­te­le de mobi­li­er şi toa­tă logis­ti­ca nece­sa­ră desfă­şu­ră­rii unei acti­vi­tă­ţi în con­di­ţii nor­ma­le. Supli­men­tar, mem­brii clu­bu­lui vor avea acces la o ambar­ca­ţiu­ne de agre­ment ce va fi ele­men­tul repre­zen­ta­tiv al Clubului. 

Aces­ta va avea o capa­ci­ta­te medie şi va fi putea fi uti­li­za­tă de fir­me­le găz­du­i­te sau de fir­me­le care ape­lea­ză la ser­vi­ci­i­le Clu­bu­lui Nau­tic în două sco­puri. Pri­mul face refe­ri­re la „orga­ni­za­rea unor acti­vi­tă­ţi cu carac­ter cog­ni­tiv dedi­ca­te cola­bo­ra­to­ri­lor sau potenţi­a­li­lor cola­bo­ra­tori ai fir­me­lor găz­du­i­te în Club”. Mai exact este vor­ba de tra­see de vizio­na­re pe rute nau­ti­ce trans­fron­ta­li­ere orga­ni­za­te de fir­me­le găz­du­i­te pen­tru potenţi­ali cli­enţi. De ase­me­nea, Clu­bul va pune la dis­po­zi­ţie ambar­ca­ţiu­nea pen­tru acti­vi­tă­ţi comu­ne, ine­di­te, de promovare. 

Menţio­năm că fir­me­le inte­re­sa­te de lici­ta­ţia des­chi­să îşi pot depu­ne ofer­ta până pe 21 august, ora 10.00.

Ale­xan­dra BĂLAN,  Cuget Liber,  Mier­curi, 08 August 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply