Oficial, despre şedinţa Consiliului Local Mangalia de luni, 6 august

0
153

Admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă Man­ga­lia a dat publi­ci­tă­ţii un comu­ni­cat de pre­să legat de pro­iec­te­le de hotă­râre adop­ta­te în şedinţa ordi­na­ră de luni. Ast­fel, aşa cum am anu­nţat ante­ri­or, a fost apro­bat, prin vot secret (cu 13 voturi pen­tru, un vot împo­tri­vă şi o abţi­ne­re), pro­iec­tul pri­vind denu­nţa­rea uni­la­te­ra­lă a Con­trac­tu­lui de dele­ga­re de ges­tiu­ne nr.4450/31.01.2003, înche­iat cu SC Cal­la­tis Therm SA

Potri­vit pro­iec­tu­lui, „Cal­la­tis Therm va con­ti­nua să asi­gu­re ser­vi­ci­ul ener­ge­tic ter­mic până la pre­lu­a­rea de către CL Man­ga­lia, pen­tru o peri­oa­dă maxi­mă de 90 de zile“.

În con­tex­tul şedinţei, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, care a ini­ţi­at, de alt­fel, pro­iec­tul menţio­nat, a decla­rat: „În câte­va luni va înce­pe sezo­nul rece şi de ace­ea tre­bu­ie să înde­pli­nim urgent toa­te eta­pe­le lega­le pen­tru ca popu­la­ţia să aibă apă cal­dă şi căl­du­ră la un preţ corect. Prin aceas­tă hotă­râre a CL s‑a făcut un prim pas. Vom pre­lua punc­te­le ter­mi­ce, iar în octom­brie — noiem­brie se va rea­li­za ali­men­ta­rea aces­to­ra cu gaz. Până la obţi­ne­rea tutu­ror auto­ri­za­ţi­i­lor pen­tru ali­men­ta­rea cu gaz, vom achi­zi­ţio­na com­bus­ti­bil lichid uşor la un preţ corect pen­tru populaţie“.

În cadrul ace­le­ia­şi şedinţe a fost apro­bat şi pro­iec­tul care vizea­ză efec­tu­a­rea unei ana­li­ze pri­vind oport­u­ni­ta­tea reor­ga­ni­ză­rii Regi­ei Auto­no­me de Gos­po­dă­ri­re Oră­şe­neas­că Loca­ti­vă şi de Dru­muri „GOLD Man­ga­lia“, în sco­pul pre­luă­rii acti­vi­tă­ţii de pro­du­ce­re şi fur­ni­za­re a agen­tu­lui ter­mic pen­tru populaţie.

Ziua de Con­stan­ta, Luni, 06 August 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply