O nouă campanie VIER PFOTEN de sterilizare a animalelor fără stăpân, la Mangalia

0
161

    

Fun­da­ţia VIER PFOTEN şi Pri­mă­ria ora­şu­lui Man­ga­lia vor dema­ra o nouă cam­pa­nie de ste­ri­li­za­re gra­tu­i­tă de câini şi pisici pe teri­to­ri­ul muni­ci­pi­u­lui, care va avea loc pe par­cur­sul lunii august.

Ste­ri­li­ză­ri­le se vor deru­la în Bio­ba­za Man­ga­lia, un adă­post de ani­ma­le fără stă­pân din sub­or­di­nea Pri­mă­ri­ei.

Echi­pa VIER PFOTEN va fi com­pu­să din 2 medici vete­ri­nari şi alţii 6 prin­ză­tori şi teh­ni­cieni vete­ri­nari. Timp de o luna, echi­pa va asi­gu­ra prin­de­rea, ste­ri­li­za­rea, depa­ra­zi­ta­rea, mar­ca­rea cu cro­tal şi retur­na­rea ani­ma­le­lor în teri­to­riu.

Câi­nii fără stă­pân repre­zin­tă o pro­ble­mă spi­noa­să care, din păca­te, în Man­ga­lia s‑a ampli­fi­cat în ulti­mii ani. Actu­a­la admi­nis­tra­ție a ora­şu­lui se pre­o­cu­pă în pre­zent de apli­ca­rea mai mul­tor pro­iec­te împre­u­na cu ONG-uri­le de pro­fil, pen­tru ste­ri­li­za­rea câi­ni­lor comu­ni­tari şi redu­ce­rea numă­ru­lui de ani­ma­le aban­do­na­te pe stră­zi­le ora­şu­lui”, a decla­rat edi­lul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an.

Pri­mă­ria va împă­rţi popu­la­ţi­ei flu­tu­ra­şi de infor­ma­re cu amă­nu­n­te des­pre cam­pa­nie, îndemnându‑i pe locu­i­to­rii ora­şu­lui să vină cu ani­ma­le­le fără valoa­re chi­no­lo­gi­că la cli­ni­că, pen­tru ste­ri­li­za­re.

În acest sens, pri­mă­ria pune la dis­po­zi­ţia cetă­ţe­ni­lor două nume­re de telefon<BR>pentru pro­gra­mări sau sem­na­lări:

0752 037 256 şi 0747 338 303.

Potri­vit esti­mă­ri­lor auto­ri­ta­ţi­lor, în Man­ga­lia sunt cir­ca 3.500 de câini fără stă­pân. Ste­ri­li­ză­ri­le vor viza şi câi­nii din curţi, o sur­să impor­tan­tă de ani­ma­le­le aban­do­na­te pe stră­zi­le ora­şu­lui.

Ne bucu­răm că noul pri­mar şi noul Con­si­liu al Pri­mă­ri­ei din Man­ga­lia doresc să con­ti­nue cola­bo­ra­rea cu VIER PFOTEN pen­tru a rezol­va situ­a­ţia ani­ma­le­lor fără stă­pân într-un mod uman şi efi­cient. Ne-am dori un spri­jin cât mai mare din par­tea cetă­ţe­ni­lor, pe care‑i invi­tăm să vină cu ani­ma­le­le la cli­ni­că sau să ne indi­ce locu­ri­le în care văd mulţi câini comu­ni­tari”, a<BR>declarat Anca Tomes­cu, coor­do­na­tor al pro­iec­tu­lui Ani­ma­le fără Stă­pân, VIER PFOTEN. Ulti­ma cam­pa­nie de ste­ri­li­zări deru­la­tă de VIER PFOTEN la Man­ga­lia a avut loc la fine­le anu­lui tre­cut. În peri­oa­da 17 octom­brie — 16 noiem­brie 2011, 722 de ani­ma­le au fost ste­ri­li­za­te şi tra­ta­te medi­cal.

Fun­da­ţia VIER PFOTEN este o orga­ni­za­ţie non-guver­na­men­ta­lă non-pro­fit, cu sedi­ul cen­tral la Vie­na, al cărei scop este de a imbu­nă­tă­ţi legi­sla­ţia şi con­di­ţi­i­le de via­ţă ale ani­ma­le­lor de fer­ma, săl­ba­ti­ce, de com­pa­nie sau fără stă­pân.

În Româ­nia, Fun­da­ţia des­fa­şoa­ră cam­pa­nii de ste­ri­li­za­re şi retur­na­re în comu­ni­ta­te a ani­ma­le­lor fără stă­pân, pro­iec­te de tera­pie asis­ta­tă de ani­ma­le, pro­iec­te dedi­ca­te ani­ma­le­lor săl­ba­ti­ce din gră­di­ni­le zoo­lo­gi­ce şi cir­curi, sal­va­rea urşi­lor ţinu­ţi în cap­ti­vi­ta­te sau pro­te­ja­rea cai­lor săl­ba­tici din Grin­dul Letea.

Ziua de Con­stanţa, Luni, 6 august 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply