Mangalia — Taxare fiscală, în funcţie de venituri şi activităţi desfăşurate

0
207

Schim­ba­rea con­du­ce­rii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le de la Man­ga­lia a atras, după sine, şi o nouă viziu­ne pri­vind poli­ti­ca fis­ca­lă loca­lă. Într‑o decla­ra­ţie pen­tru coti­dia­nul Tele­graf, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a decla­rat că va cău­ta în peri­oa­da urmă­toa­re să opti­mi­ze­ze poli­ti­ca de veni­turi a Pri­mă­ri­ei prin aşe­za­rea taxe­lor în 2013, ast­fel încât să cores­pun­dă baze­lor de impo­zi­ta­re.

Adi­că, fie­ca­re să plă­teas­că pro­porţio­nal cu veni­tu­ri­le rea­li­za­te şi în fun­cţie de impor­tanţa soci­a­lă a acti­vi­tă­ţii pe care o rea­li­zea­ză. Ast­fel, impo­zi­te­le şi taxe­le loca­le se vor adap­ta la spe­ci­fi­cul eco­no­mic al Man­ga­li­ei, fiind în strân­să legă­tu­ră cu acti­vi­tă­ţi­le de turism şi vom cău­ta ca veni­tu­ri­le rea­li­za­te din aces­te impo­zi­te să se întoar­că în medi­ul eco­no­mic, prin chel­tu­ieli cu infras­truc­tu­ra turis­ti­că şi urba­nă a Man­ga­li­ei”, a spus Cris­ti­an Radu. (T.I.)

Vineri, 17 August 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply