Gigacaloria va fi recalculată la Mangalia

0
211
Termoficarea, în proces de preluare la Primărie Centralele termice ar putea trece pe gaz.

Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu dă asi­gu­rări locu­i­to­ri­lor din Man­ga­lia că iar­na vii­toa­re nu vor mai suferi de frig în case

CENTRALE

Mai sunt doar trei luni până când iar­na va bate iară­şi la uşă, iar pe locu­i­to­rii Man­ga­li­ei îi apu­că fri­soa­ne­le gân­din­du-se la fap­tul că ar putea tre­ce, din nou, prin expe­rienţa fri­gu­roa­să din iar­na tre­cu­tă. Auto­ri­tă­ţi­le loca­le dau însă asi­gu­rări că acest lucru nu se va mai întâm­pla şi că cetă­ţe­nii din sudul lito­ra­lu­lui vor avea căl­du­ră în sezo­nul rece.

Garanţia este ofe­ri­tă de pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, care spu­ne că acest lucru este posi­bil şi ca urma­re a fap­tu­lui că forul legi­sla­tiv al ora­şu­lui Man­ga­lia, Con­si­li­ul Local, a rezi­li­at, uni­la­te­ral, con­trac­tul cu soci­e­ta­tea de fur­ni­za­re a agen­tu­lui ter­mic, Cal­la­tis Therm, aces­ta fiind, în opi­nia pri­ma­ru­lui, pri­mul pas pen­tru rea­du­ce­rea la muni­ci­pa­li­ta­te a ser­vi­ci­u­lui de fur­ni­za­re a agen­tu­lui ter­mic din Man­ga­lia. Urmă­to­rul pas pen­tru auto­ri­tă­ţi­le loca­le din Man­ga­lia este pre­lu­a­rea cen­tra­le­lor termice. 

Acum sun­tem în eta­pa inven­ta­ri­e­rii punc­te­lor ter­mi­ce, în vede­rea pre­luă­rii. Cal­la­tis Therm mai asi­gu­ră fun­cţio­na­rea aces­to­ra maxim 90 de zile, potri­vit legii. Deci, prac­tic, până la fina­lul lunii octom­brie, muni­ci­pa­li­ta­tea va pre­lua punc­te­le ter­mi­ce. Este foar­te posi­bil ca admi­nis­tra­rea aces­to­ra să revi­nă Regi­ei Auto­no­me de Gos­po­dă­ri­re Oră­şe­neas­că Loca­ti­vă şi de Dru­muri (GOLD) Man­ga­lia, care acum este în pro­ces de reor­ga­ni­za­re”, a spus Cris­ti­an Radu.

PREŢUL GIGACALORIEI, RECALCULAT 

Tot legat de acest subiect, auto­ri­tă­ţi­le loca­le din Man­ga­lia cau­tă solu­ţii şi pen­tru pro­du­ce­rea agen­tu­lui ter­mic, ast­fel încât fac­tu­ri­le emi­se către popu­la­ţie să fie mult dimi­nu­a­te. Pen­tru acest lucru, actu­a­lul pri­mar pro­pu­ne ali­men­ta­rea cen­tra­le­lor pe gaze natu­ra­le, lucru care se va putea întâm­pla după ce va fi intro­du­să reţea­ua de gaze în tot oraşul. 

În momen­tul pre­luă­rii cen­tra­le­lor, vom mer­ge pe com­bus­ti­bi­lul folo­sit până acum, res­pec­tiv CLU. Ime­di­at după intro­du­ce­rea con­duc­tei de gaz la cen­tra­le­le ter­mi­ce, vom folo­si gaze natu­ra­le, cel puţin expe­ri­men­tal într‑o pri­mă eta­pă, pen­tru a vedea efi­cienţa şi pen­tru a ale­ge ulte­ri­or cea mai bună vari­an­tă pen­tru cetă­ţeni”, afir­mat Cris­ti­an Radu, care le mai dă o ves­te bună locu­i­to­ri­lor din sudul lito­ra­lu­lui: după pre­lu­a­rea cen­tra­le­lor ter­mi­ce, se va efec­tua un audit ener­ge­tic pen­tru recal­cu­la­rea preţu­lui la gigacalorie.

Tatian IORGA, Tele­graf, Mier­curi, 15 August 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply