Curtea Constituţională solicită Guvernului ca, până la 31 august, listele electorale să fie ACTUALIZATE

0
199

Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a soli­ci­tat Guver­nu­lui Româ­ni­ei ca, până la 31 august 2012, să trans­mi­tă lis­te­le elec­to­ra­le actu­a­li­za­te în baza căro­ra s‑a desfă­şu­rat refen­du­mul din 29 iulie 2012, scrie Medi­a­fax
   
“Având în vede­re date­le con­tra­dic­to­rii care au fost trans­mi­se Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le în legă­tu­ră cu numă­rul per­soa­ne­lor aflat pe lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te de către auto­ri­tă­ţi­le publi­ce, Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a soli­ci­tat Guver­nu­lui Româ­ni­ei ca, până la 31 august 2012, să trans­mi­tă lis­te­le elec­to­ra­le actu­a­li­za­te în baza căro­ra s‑a desfă­şu­rat refen­du­mul din 29 iulie 2012”, se mai ara­tă în comu­ni­cat.

Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a anu­nţat ofi­ci­al că a amâ­nat până în 12 sep­tem­brie deci­zia pri­vind refe­ren­du­mul, menţionând că a pri­mit date “con­tra­dic­to­rii” pri­vind lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te şi că a cerut Guver­nu­lui ca până la 31 august să să trans­mi­tă lis­te­le în baza căro­ra s‑a orga­ni­zat refe­ren­du­mul.
   
“În urma deli­be­ră­ri­lor, Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a decis amâ­na­rea pro­nu­nţă­rii unei hotă­râri cu pri­vi­re la res­pec­ta­rea pro­ce­du­rii pen­tru orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea refe­ren­du­mu­lui naţio­nal din data de 29 iulie pen­tru demi­te­rea Preşe­din­te­lui Româ­ni­ei, dom­nul Tra­ian Băsescu şi pen­tru con­fir­ma­rea rezul­ta­te­lor refe­ren­du­mu­lui, pen­tru data de 12 sep­tem­brie 2012”, pre­ci­zea­ză Cur­tea în comu­ni­ca­tul de pre­să de la fina­lul dez­ba­te­ri­lor de joi.

Sur­sa: antena3.ro, joi, 2 aug.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply