Contractul cu Callatis Therm a fost reziliat prin vot secret de catre consilierii locali!

0
169

Cu o majo­ri­ta­te de trei­spre­ze­ce voturi, unul împo­tri­vă şi o abţi­ne­re, cei cinci­spre­ze­ce con­si­li­eri locali pre­zenţi la sedinţa con­vo­ca­tă astăzi la pri­mă­rie au decis rezi­li­e­rea uni­la­te­ra­lă a con­trac­tu­lui de dele­ga­re de ges­tiu­ne din­tre Con­si­li­ul Local şi Cal­la­tis Therm SA.

Din decla­ra­ţi­i­le secre­ta­ru­lui con­si­li­u­lui, Petri­na Boiţă, aceas­ta hotă­râre de con­si­liu are la baza: expu­ne­rea de moti­ve a pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, refe­ra­tul întoc­mit de comi­sia de spe­cia­li­ta­te a con­si­li­u­lui, dar şi rezul­ta­tul refe­ren­du­mu­lui din 10 iunie a.c., adre­se­le aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari şi pre­ve­de­ri­le Legii nr. 325/2006, ală­tu­ri de cele ale caie­tu­lui de sar­cini al con­ce­siu­nii Ser­vi­ci­u­lui Ener­ge­tic Urban al muni­ci­pi­u­lui.

Rezi­li­e­rea uni­la­te­ra­lă a fost făcu­tă prin votul secret al con­si­li­e­ri­lor.

Edi­lul local, Cris­ti­an Radu, a decla­rat că “aso­ci­a­rea Con­si­li­u­lui Local cu Cal­la­tis Therm a fost una păgu­b­o­a­să pen­tru popu­la­ţie, iar noi nu mai putem rela­ţio­na cu aceas­tă fir­mă“. Pri­ma­rul mai spu­ne că, “în timp ce Cal­la­tis Therm soli­ci­tă stin­ge­rea unei dato­rii de 6,5 mili­oa­ne de lei, un raport al Ser­vi­ci­u­lui Eco­no­mic al pri­mă­ri­ei ar ară­ta că nu este vor­ba decât de o dato­rie de 3,5 mili­o­ne de lei. În plus, ace­la­şi ser­vi­ciu a ară­tat că soci­e­ta­tea Cal­la­tis Therm nu şi‑a achi­tat rede­venţe­le pen­tru 2011”.

În cadrul ace­le­ia­şi sedinţe, aleşii au decis ela­bo­ra­rea unui pro­gram de reor­ga­ni­za­re a Regi­ei Auto­no­me GOLD RA, ce va impli­ca efec­tu­a­rea unui inven­tar al tutu­ror bunu­ri­lor regi­ei, pre­cum şi efec­tu­a­rea unei sele­cţii de ofer­te în vede­rea con­trac­tă­rii de ser­vi­cii de con­sul­tanţă eco­no­mi­că (eva­lu­a­re) şi asis­tenţă juri­di­că în vede­rea ela­bo­ră­rii „Pro­gra­mu­lui de reor­ga­ni­za­re“ a GOLD-ului.

Edi­tia de Sud, 6 August 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply