Consilierii din Mangalia au denunţat unilateral contractul cu Callatis Therm, mai puţin Maganu şi Guţă

0
234
Doi social-democraţi, prinşi cu “cioara vopsită” — vezi video!

Consilierii din Mangalia au denunţat unilateral contractul cu Callatis Therm, mai puţin Maganu şi Guţă

Vă ener­vea­ză când auto­ri­tă­ţi­le, aleşii nea­mu­lui, poli­ti­cie­nii vă mint în faţă? Desi­gur, prin urma­re putem comen­ta că la Man­ga­lia noul Con­si­liu Local e mai dis­ci­pli­nat, cumin­te — nu cum­va să supe­re actu­a­lul pri­mar, venit de la Gar­da Finan­ci­a­ră, deci prin urma­re ştie câte ceva des­pre afa­ce­ri­le fie­că­ru­ia din­tre con­si­li­eri — dar menţi­ne meteh­ne­le de dina­in­te de alegeri. 

De ce spu­nem asta? Pen­tru că ieri, din cei 15 con­si­li­eri pre­zenţi la şedinţa în care a fost vota­tă denu­nţa­rea uni­la­te­ra­lă a con­trac­tu­lui cu fir­ma de ter­mo­fi­ca­re Cal­la­tis Therm, doi au ales să nu fie de acord cu ini­ţi­a­ti­va pri­ma­ru­lui. Desi­gur, nimeni nu îi împie­di­ca să vote­ze împo­tri­vă sau să îşi anu­le­ze în mod intenţio­nat votul, dar hilar a fost cum au încer­cat să se scu­ze că, de fapt, au votat pen­tru, dar nu ştim noi, cei care am fost de faţă, întru­cât votul a fost secret.

Aşa­dar, ieri, în şedinţă de Con­si­liu Local Man­ga­lia, con­trac­tul din­tre fir­ma fur­ni­zoa­re de agent ter­mic şi admi­nis­tra­ţia loca­lă din sudul lito­ra­lu­lui a fost denu­nţat uni­la­te­ral, prin votul expri­mat de 13 con­si­li­eri, din cei 15 pre­zenţi, în timp ce un con­si­li­er a votat împo­tri­vă, iar un altul s‑a abţi­nut (mai exact a bifat pe bule­ti­nul de vot ambe­le răs­pun­suri — şi DA, şi NU). 

În sala în care a fost lua­tă deci­zia pri­vind con­trac­tul cu Cal­la­tis Therm s‑a aflat şi avo­ca­tul fir­mei de ter­mo­fi­ca­re, nimeni altul decât fos­tul şef al OCPI, Ionel Spă­ta­ru. El a soli­ci­tat să ia cuvân­tul, însă con­si­li­e­rii au spus că îi vor da voie să vor­beas­că abia la fina­lul şedinţei. La final, Ionel Spă­ta­ru a con­clu­zio­nat că, de fapt, prin hotă­rârea adop­ta­tă, con­si­li­e­rii nu au incri­mi­nat Cal­la­tis Therm pen­tru ce s‑a întâm­plat, ci au făcut refe­ri­re doar la o pro­e­mi­nenţă a inte­re­su­lui public pe acest subiect. 

Refe­ri­tor la cele afir­ma­te de avo­cat, aleşii locali au comen­tat că, într-ade­văr, popu­la­ţia Man­ga­li­ei s‑a expri­mat deja în favoa­rea rezi­li­e­rii con­trac­tu­lui, având în vede­re că toa­tă iar­na tre­cu­tă nu a avut căl­du­ră. Con­form repre­zen­tanţi­lor Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, admi­nis­tra­ţia loca­lă are o dato­rie de doar 3,3, mili­oa­ne lei către Cal­la­tis Therm. Cu alte cuvin­te, o sumă supor­ta­bi­lă în com­pa­ra­ţie cu o altă iar­nă fără căl­du­ră sau apă caldă.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a decla­rat că este o nece­si­ta­te rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu fir­ma căre­ia nici nu mai vrea să‑i pro­nu­nţe nume­le, întru­cât man­ga­li­oţii au răb­dat fri­gul o iar­nă întrea­gă. Con­form pro­iec­tu­lui de hotă­râre adop­tat, Cal­la­tis Therm va con­ti­nua să asi­gu­re ser­vi­ci­ul ener­ge­tic ter­mic până la pre­lu­a­rea de către CL Man­ga­lia, pen­tru o peri­oa­dă maxi­mă de 90 de zile. 

În câte­va luni va înce­pe sezo­nul rece şi de ace­ea tre­bu­ie să înde­pli­nim urgent toa­te eta­pe­le lega­le pen­tru ca popu­la­ţia să aibă apă cal­dă şi căl­du­ra la un preţ corect. Prin aceas­tă hotă­râre a CL s‑a făcut un prim pas. Vom pre­lua punc­te­le ter­mi­ce, iar în octom­brie-noiem­brie se va rea­li­za ali­men­ta­rea aces­to­ra cu gaz. Până la obţi­ne­rea tutu­ror auto­ri­za­ţi­i­lor pen­tru ali­men­ta­rea cu gaz, vom achi­zi­ţio­na com­bus­ti­bil lichid uşor la un preţ corect pen­tru popu­la­ţie, a expli­cat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu. 

În cadrul ace­lea­şi şedinţe a mai fost apro­ba­tă efec­tu­a­rea unei ana­li­ze pri­vind oport­u­ni­ta­tea reor­ga­ni­ză­rii Regi­ei Auto­no­me de Gos­po­dă­ri­re Oră­şe­neas­că Loca­ti­vă şi de Dru­muri GOLD Man­ga­lia, în vede­rea pre­luă­rii acti­vi­tă­ţii de pro­du­ce­re şi fur­ni­za­re a agen­tu­lui ter­mic pen­tru populaţie. 

Reve­nind la desfă­şu­ra­rea votu­lui pri­vind con­trac­tul cu fir­ma de ter­mo­fi­ca­re, din cei 15 con­si­li­eri pre­zenţi a votat împo­tri­va denu­nţă­rii uni­la­te­ra­le Mari­an Eugen Guţă de la PSD, care, de alt­fel, a şi pro­pus ca votul să fie secret. Cât des­pre ale­sul local care şi‑a anu­lat votul, votând şi Da şi Nu facem pre­ci­zarea că este vor­ba des­pre vice­pri­ma­rul Bogdan Maga­nu. Nici unul din­tre cei doi nu au vrut să recu­noas­că acest lucru, ba mai mult, Maga­nu a decla­rat, în faţa came­re­lor de fil­mat, că este de acord cu rezi­li­e­rea contractului. 

Mai adă­u­găm că absenţii de la şedinţa de luni, 6 august, au fost: Dan Mol­do­van (PSD), Lau­ra Câr­lan (PDL), Mem­bu­lat Giul­gian (PSD), în timp ce pede­lis­tul Paul Folea­nu nu a fost încă vali­dat pe funcţie.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, Marti, 7 aug.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply