Site oficial pentru referendumul 2012

0
295

Site-ul ofi­ci­al cu aju­to­rul căru­ia româ­nii pot afla infor­ma­ţii des­pre Refe­ren­du­mul din 29 iulie, www.becreferendum2012.ro, este onli­ne. Site-ul pre­zin­tă legi­sla­ţia pe baza căre­ia se va desfă­şu­ra scru­ti­nul din 29 iulie, dar, cel mai impor­tant, este pre­zen­ta­tă şi lis­ta secţi­i­lor de vota­re din întrea­ga ţară. 

Tot­o­da­tă, aflăm şi numă­rul ale­gă­to­ri­lor — 18.308.612 de per­soa­ne au drept de vot în Româ­nia, dar doar 15.714.403 au cărţi de iden­ti­ta­te. Asta înseam­nă că, pen­tru vali­da­rea refe­ren­du­mu­lui, tre­bu­ie să se pre­zin­te la vot 9.154.307 persoane. 

Dacă refe­ren­du­mul este vali­dat prin pre­zenţa aces­tor per­soa­ne, preşe­din­te­le sus­pen­dat Tra­ian Băsescu poa­te fi demis dacă 4.557.154 de per­soa­ne votea­ză pen­tru demi­te­re. La secţiu­nea con­tact a site-ului sunt ofe­ri­te date­le de con­tact ale tutu­ror cir­cum­scri­pţi­i­lor elec­to­ra­le din ţară. (A.M.)

Tele­graf, joi, 19 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply