Şedinţă de îndată Plăţi în contul Callatis Therm, pentru furnizarea apei reci

0
207

Bles­te­mul Cal­la­tis Therm nu se mai ter­mi­nă pen­tru locu­i­to­rii din Man­ga­lia. Soci­e­ta­tea este impli­ca­tă până şi în fur­ni­za­rea apei reci, nu doar în livra­rea apei cal­de către popu­la­ţie. Ea deţi­ne hidro­foa­re care fun­cţio­nea­ză pe bază de ener­gie elec­tri­că şi cu aju­to­rul căro­ra se asi­gu­ră fur­ni­za­rea apei reci prin­tr-un sis­tem de ali­men­ta­re cu apă la blo­cu­ri­le turn din muni­ci­piu. Exis­ta ris­cul ca ace­le hidro­foa­re să fie opri­te din cau­ză că „soci­e­ta­tea bles­te­ma­tă” a acu­mu­lat o fac­tu­ră curen­tă de 230.000 de lei pe care tre­bu­ia să o plă­teas­că către Enel.

Pri­mă­ria Man­ga­lia a inter­ve­nit în spri­ji­nul locu­i­to­ri­lor din muni­ci­piu şi, în baza dato­ri­ei pe care o are faţă de Cal­la­tis Therm, a ini­ţi­at un pro­iect de hotă­râre pen­tru a putea plăti fac­tu­ra, ast­fel încât oame­nii să nu se tre­zeas­că cu apa rece opri­tă în pli­nă vară cani­cu­la­ră. Pro­iec­tul a fost supus votu­lui aleşi­lor locali în cadrul unei şedinţe de înda­tă a CL orga­ni­za­tă asea­ră şi a fost apro­bat cu una­ni­mi­ta­te de voturi.

Pro­iec­tul a fost apro­bat cu menţiu­nea ca banii să fie vira­ţi direct către Enel, având în vede­re că soci­e­ta­tea „Cal­la­tis Therm” are ante­ce­den­te în ceea ce pri­veş­te seri­o­zi­ta­tea faţă de man­ga­li­oţi. „Locu­i­to­rii din Man­ga­lia nu tre­bu­ie să-şi facă griji pen­tru că vor avea în con­ti­nu­a­re apă rece la robi­ne­te”, a decla­rat pur­tă­to­rul de cuvânt al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, Doru Col­giu.

Miha­e­la DRAGOMIR, Tele­graf, vineri, 27 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply