Şedinţă de îndată la Mangalia, pentru plata salariilor angajaţilor din primărie

0
228

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia s‑a întru­nit, ieri, în şedinţă de înda­tă, pen­tru a dis­cu­ta şi supu­ne la vot două punc­te afla­te pe ordi­nea de zi.
Ast­fel, 16 din­tre cei 18 mem­bri vali­da­ţi ai nou­lui CL au fost pre­zenţi la şedinţă, votând în una­ni­mi­ta­te pen­tru rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui pe anul 2012, în sen­sul alo­că­rii sumei nece­sa­re plă­ţii sala­ri­i­lor anga­ja­ţi­lor din pri­mă­rie şi din cele­lal­te insti­tu­ţii afla­te în sub­or­di­ne.

De ase­me­nea, tot în şedinţa de ieri, ca par­te din ace­ea­şi rec­ti­fi­ca­re, s‑a decis alo­ca­rea bani­lor pen­tru per­soa­ne­le care au par­ti­ci­pat la pro­ce­sul de vota­re. Potri­vit lui Doru Col­giu, pur­tă­tor de cuvânt al pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, şedinţa a decurs fără pro­ble­me, ter­minân­du-se în apro­xi­ma­tiv 15 minu­te.

Nu au fost pro­ble­me. Cu toţii au înţe­les nece­si­ta­tea şi urgenţa apro­bă­rii aces­tui pro­iect de hotă­râre. Oame­nii tre­bu­ie să îşi pri­meas­că sala­ri­i­le pe luna iunie, iar cei care au fost în secţi­i­le de vota­re din par­tea pri­mă­ri­ei tre­bu­ie plăti­ţi”, a decla­rat Col­giu.

Cel de-al doi­lea punct pe ordi­nea de zi a făcut refe­ri­re la per­soa­na care va con­du­ce inte­ri­mar Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia. Ast­fel, Mihai Amu­ră­ri­ţei şi‑a înce­tat acti­vi­ta­tea, iar în locul său a fost votat în fun­cţia de direc­tor Vio­rel Chiur­tu.

Ale­xan­dra BĂLAN, Cuget Liber, Vineri, 06 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply