Şedinţa de constituire a Consiliului Local: Doi aleşi nu au intrat în consiliu: Filimon, exclus din PSD, Foleanu invalidat!

0
232

Şedinţa de vali­da­re a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, care s‑a desfă­şu­rat luni, 2 iulie, înce­pând cu ore­le 10.00 în sala de şedinţe a pri­mă­ri­ei nu a fost lip­si­tă de sur­pri­ze. Comi­sia de vali­da­re, for­ma­tă din Leo­nard Tăna­se (preşe­din­te), Dănuţ Mol­do­van (secre­tar) şi Mari­an Guţă (mem­bru) nu a vali­dat unul din­tre con­si­li­eri.

Este vor­ba des­pre ale­sul PDL, Paul Folea­nu, care a fost decla­rat incom­pa­ti­bil de către Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie, comi­sia luând deci­zia să‑l înva­li­de­ze. „Este un abuz ceea ce s‑a întâm­plat astăzi. Este anor­mal ca PDL să fie vitre­git de un con­si­li­er. Comi­sia de vali­da­re nu deţi­ne toa­te docu­men­te­le nece­sa­re şi nici nu a fost de acord să-mi ana­li­ze­ze acte­le care dove­desc fap­tul că deci­zia de incom­pa­ti­bi­li­ta­te ce mi‑a fost atri­bu­i­tă este nulă de drept. Con­si­li­ul Local Man­ga­lia înce­pe un nou man­dat cu un abuz gro­so­lan, fiind vor­ba de o mas­ca­ra­dă regi­za­tă dina­in­te. Voi depu­ne la CIC docu­men­te­le care nu au fost stu­di­a­te de către comi­sie şi voi demon­stra că pot exer­ci­ta în mod legal un man­dat de con­si­li­er“, a decla­rat Paul Folea­nu.

Şedinţa de con­sti­tu­i­re a Con­si­li­u­lui Local a fost con­du­să, aşa cum pre­ve­de legea, de către deca­nul de vâr­stă al aleşi­lor, Ghe­or­ghe Mazâ­lu, asis­tat de către cei mai tineri colegi, Şte­fan Bociog şi Cris­ti­an Dră­gan.

O altă „sur­pri­ză“ a fost ace­ea a anu­nţă­rii exclu­de­rii din PSD a lui Con­stan­tin Fili­mon, care, în absenţa ade­ve­rinţei de mem­bru al par­ti­du­lui, nu a fost vali­dat. „Mă voi adre­sa instanţei, deo­a­re­ce nu mi s‑a adus la cunoş­tinţă fap­tul că am fost exclus din PSD, abia astăzi auzind că m‑au eli­mi­nat din par­tid încă de pe 30 iunie“, a spus Con­stan­tin Fili­mon.

În noua sa for­mu­lă, Con­si­li­ul Local Man­ga­lia este for­mat din urmă­to­rii 18 aleşi: Vasi­le Ior­ga, Lini­ca Stan, Lau­ra Câr­lan, Lucian Popes­cu, Levent Beghim (PDL), Ghiul­gi­ean Mem­bu­lat, Ghe­or­ghe Mazâ­lu, Dănuţ Mol­do­van, Bogdan Maga­nu (ales vice­pri­mar al Man­ga­li­ei), Mari­an Guţă, Ion Pet­cu (PSD), Sorin Andrei, Cris­ti­an Dră­gan, Leo­nard Tăna­se, Vasi­le Olan (ACD), Ion Min­că (PRM), Marin Cio­cîia şi Şte­fan Bociog, (PPDD).

A urmat depu­ne­rea jurămân­tu­lui de către noul pri­mar Cris­ti­an Radu care a spus că pri­o­ri­ta­re pen­tru el sunt căl­du­ra şi rea­bi­li­ta­rea sta­ţiu­ni­lor.

Vezi si gale­ria foto pe Edi­tia de Sud, 2 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply