Gala Tânărului Actor HOP 2012 — Mangalia

0
246
Şapte spectacole şi 20 de artişti participă la cea de‑a XV‑a ediţie a Galei Tânărului Actor HOP, care se va desfăşura în perioada 29 august — 1 septembrie, la Mangalia.

Potri­vit unui comu­ni­cat al UNITER trans­mis AGERPRES, pen­tru secţiu­nea Grup, comi­sia, for­ma­tă din Geor­ge Iva­ş­cu, Mihai Mălai­ma­re şi Geor­ge Mihă­i­ţă, a decis ca din cele 26 de gru­puri care s‑au pre­zen­tat cu spec­ta­co­le la pre­se­le­cţie, numai şap­te să fie admi­se în con­curs.

Aces­tea sunt:

 • Zece spec­ta­col”, scris şi regi­zat de actori cu Agi Abra­ham, Juli Albert, Kris­z­ti­na Biro, Noemi Daro­czi, Eva Imre, Csa­ba Maro­san, Ben­ce Mol­nar, Rita Sig­mond, Eme­se Simo, Zsolt Vatany,
 • Ai uitat să stingi lumi­na”, spec­ta­col de tea­tru dans, cu Ele­na Anghel şi Andre­ea C. Hris­tu,
 • Buzu­na­rul cu pâi­ne” de Matei Viş­niec, cu Ale­xan­dru Nagy şi Şte­fan Pavel,
 • Ce zile fru­moa­se” de Samu­el Bec­kett cu Sabri­na Iaş­che­vici şi Ionuţ Vişan,
 • Night on Ear­th” de Jim Jar­mus­ch, cu Ale­xan­dru Bogdan, Anca Dini­cu, Dana Mari­neci, Cos­min Pană, Bian­ca Popes­cu şi Geor­ge Rota­ru,
 • Noap­tea bufo­ni­lor”, colaj din Sha­kes­pea­re, cu Simo­na Arsu, Andre­ea Gabor, Mari­us Mun­tea­nu, Răzvan Popa şi Ana Şuş­ca, şi
 • Tigrul” de Mur­ray Schis­gal, cu Dan Clu­cin­schi şi Andre­ea Tăna­se. La secţiu­nea Indi­vi­du­al, din cei 58 de tineri actori înscri­şi comi­sia, for­ma­tă din Mihai Din­va­le, Sil­viu Jic­man şi Mari­us Zara­fes­cu, a decla­rat admi­şi 20 de can­di­da­ţi — Ele­na Anghel, Gra­ţie­la Bădes­cu, Andrei Chi­ran, Cla­u­dia Chi­raş, Simo­na Codrea­nu, Andra­da Cor­lat, Lore­da­na Coso­vea­nu, Ful­via Folo­sea, Bian­ca Holo­buţ, Andre­ea C. Hris­tu, Alex Iura­ş­cu, Adi­na Lazăr, Mihai Mun­te­ni­ţă, Gra­ţian Pri­să­ca­riu, Gabriel San­du, Iuli­an Sfîr­cea, Eme­se Simo, Alin Stan­ciu, Ale­xan­dra Tar­ce şi Adri­an Ţofei.

  Pro­ba impu­să tutu­ror par­ti­ci­panţi­lor la secţiu­nea Indi­vi­du­al con­stă într‑o inter­pre­ta­re per­so­na­lă — în limi­ta a 5 minu­te — a unui text ales din ope­re­le dra­ma­tur­gi­lor Car­lo Gol­doni, Car­lo Gozzi, Lope deVe­ga, Migu­el Cer­van­tes, Pedro Cal­de­ron de la Bar­ca, Ben Jon­son, Chris­to­pher Mar­lowe, Wil­li­am Sha­kes­pea­re, Jean Raci­ne, Moli­e­re, Frie­dri­ch Schi­l­ler, Goe­the.

  Gala Tână­ru­lui Actor HOP este eve­ni­ment de tra­di­ţie, cu o ima­gi­ne con­so­li­da­tă, care face par­te din­tr-un demers de lun­gă dura­tă al UNITER — spri­ji­ni­rea şi pro­mo­va­rea tine­ri­lor cre­a­tori în dome­ni­ul tea­tru­lui.

  Pro­gra­mul repre­zin­tă şan­sa ofe­ri­tă tine­ri­lor absol­venţi ai uni­ver­si­tă­ţi­lor de stat şi par­ti­cu­la­re de a‑şi afir­ma per­so­na­li­ta­tea pro­prie, în con­frun­ta­rea cu cole­gii de gene­ra­ţie şi se con­sti­tu­ie într‑o impor­tan­tă “bur­să” de valori actori­ceşti tine­re, pre­ci­zea­ză sur­sa cita­tă.

  În cadrul Galei se vor oferi pre­mi­i­le “Şte­fan Ior­da­che” — pen­tru cel mai bun actor şi Pre­mi­ul pen­tru cea mai bună actri­ţă, la secţiu­nea indi­vi­du­al, şi Pre­mi­ul pen­tru cel mai bun spec­ta­col la secţiu­nea Grup.

  De ase­me­nea, se vor acor­da Pre­mi­ul spe­cial al juri­u­lui “Sică Ale­xan­dres­cu” şi Pre­mi­ul Publi­cu­lui.

  În cadrul Galei Tână­ru­lui Actor vor fi acor­da­te şi Pre­mi­ul “Timi­că”, acor­dat de Aso­ci­a­ţia cul­tu­ra­lă Can­do­le Par­t­ners (înce­pând cu edi­ţia a VII‑a), Pre­mi­ul pen­tru mono­log cla­sic acor­dat de actri­ţa Dori­na Lazăr (înce­pând cu edi­ţia a X‑a), Pre­mi­ul “Gene­ra­ţia aştep­ta­tă” acor­dat de zia­rul Coti­dia­nul (înce­pând cu edi­ţia a IX‑a) şi Pre­mi­ul “Maria Filotti” acor­dat de prinţul Şer­ban Can­ta­cu­zi­no (înce­pând cu edi­ţia a X‑a).

AGERPRES, Luni, 16 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply