Regal de balet la Mangalia

0
269

Marţi, 24 iulie 2012, la ora 18.30, sala Casei de Cul­tură din Man­ga­lia a găz­duit con­fe­rinţa de presă care a des­chis ofi­cial Fes­ti­va­lul Tână­ru­lui Dan­sa­tor — Youth Dance Fest Man­ga­lia, Româ­nia 2012. Ajuns la cea de-a cin­cea edi­ţie, festivalul-concurs a adu­nat la start peste 70 de tineri ini­ţi­aţi în tai­nele dan­su­lui la cele mai renu­mite şcoli de core­gra­fie din ţară. Juriul are ca preşe­dinte o stea a sce­nei româ­neşti, prim-balerina Ileana Ili­escu, care i-a sfă­tuit pe tineri să mun­cească mult, să nu lip­sească de la antre­na­mente pen­tru că talen­tul tre­buie com­ple­tat şi cu multă muncă.

Direc­to­rul artis­tic al eve­ni­men­tu­lui, Cris­tian Min­driş a pre­zen­tat com­po­nenţa juri­u­lui şi a amin­tit câteva citate cele­bre des­pre balet apa­rţinând unor bale­rini, pre­cum Anna Pav­lova sau unor oameni de ştiinţă, pre­cum Albert Einstein.

Pe lângă doamna Ili­escu, juriul este com­ple­tat cu prim-balerina Rodica Murgu, pro­ba­bil cea mai mare bale­rină a ulti­me­lor dece­nii din Timi­şoara, sufle­tul noii şcoli de balet înfi­inţată în cadrul Casei Tine­re­tu­lui din loca­li­ta­tea de pe Bega. Ală­turi de cele două doamne ale bale­tu­lui româ­nesc, amin­tim şi pe prim-balerinul Ilie Filip, Rose-Marie  Sto­cec Bot, Corina Marc, Cris­tina Todi-Iuriciuc,  Miha­ela Ţigă­nuş Vasi­lo­vici, şi Mihai Mândruţiu.

În urma dis­cu­ţi­i­lor, juriul a decis ca par­ti­ci­pa­rea la com­pe­ti­ţie să se facă în ordine alfa­be­tică, pe grupe de vîr­stă, iar evo­lu­ţia com­pe­ti­to­ri­lor să aibă loc în fie­care seară de la ora 20.00 pe scena Casei de Cul­tură Man­ga­lia. Spec­ta­co­lele vor fi trans­mise în direct pe un ecran insta­lat în faţa clă­di­rii insti­tu­ţiei de cul­tură din Man­ga­lia, ast­fel încât toţi iubi­to­rii dan­su­lui cla­sic să le poată viziona fără a intra propriu-zis în sală. Repe­ti­ţi­ile au loc de la orele 10.00 pe scenă, dar şi în sala cu oglinzi.

Pro­gra­mul va fi des­chis de un grup de con­cu­renti de la Liceul de Core­gra­fie “Flo­ria Cap­sali”- Bucu­reşti, Liceul de Core­gra­fie  “Octa­vian Stroia” Cluj-Napoca şi Secţia Core­gra­fie a Cole­gi­u­lui de Arte “Octav Băn­cilă”- Iaşi,  cu un diver­tis­ment core­gra­fic cla­sic si de carac­ter pe muzica lui Gia­como Mayer­beer si a lui Adol­phe Adam. Adap­tă­rile core­gra­fice ale pro­gra­mu­lui apar­tin  doam­nei pro­fe­sor Rose-Marie  Sto­cec Bot, dom­nu­lui Cris­tian Min­dris si doam­nei Cris­tina Todi-Iuriciuc.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Dea­lun­gul celor 4 edi­ţii ante­ri­oare, fes­ti­va­lul a avut  con­cu­renţi deo­se­bit de valo­roşi de la câteva şcoli euro­pene de balet cu tra­di­ţie: Cole­giul Naţio­nal de Balet de la Kiev; Cole­giul Naţio­nal de Core­gra­fie de la Chi­şi­nău şi Şcoala de balet a Ope­rei de la Maribor-Slovenia. Din­tre con­cu­renţii par­ti­ci­panţi  rea­min­tim  două nume de mare rezo­nanţă şi actu­a­li­tate pe scena bale­tu­lui cla­sic mondial, res­pec­tiv Lina She­li­ova  actu­al­mente solistă a Tea­tru­lui Balşoi şi Bale­tu­lui Impe­rial Rus con­dus de Maya Pli­set­skaya şi Alina Nanu, solistă a Tea­tru­lui de Operă şi Balet din Praga.

Dea­se­me­nea ne-am bucu­rat de pre­zenţa în juriu a maes­tru­lui Marin Turcu, core­graf şef al Tea­tru­lui de Operă şi Balet din Maribor-Slovenia şi a maes­tu­lui Euge­niu Gar­net, direc­tor artis­tic şi core­graf al Tea­tru­lui de balet din Chi­şi­nău. Direc­to­rul artis­tic al fes­ti­va­lu­lui a făcut demer­su­rile nece­sare pe lângă maes­tul Iuri Gri­go­ro­vici ca din 2013 Fes­ti­va­lul Tână­ru­lui Dan­sa­tor să fie admis in marea fami­lie a fede­ra­tiei inter­na­tio­nale a con­cur­su­ri­lor de balet din care fac parte loca­li­tăţi pre­cum: Varna, Moscova, Hel­sinki, Istan­bul, Perm, New York – YAGP, Seoul şi Shanghai.

Pre­ci­zăm că intra­rea este liberă, iar fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­ere şi gala lau­rea­ţi­lor va avea loc sâm­bătă, 28 iulie 2012, la ora 11.00 în ace­eaşi loca­ţie. Direc­tia artis­tica a con­cur­su­lui este asi­gu­rată de: Cris­tian Min­dris, Delia Boe­riu, Geor­gi­ana Ilie, Dra­gos Ione­scu, Cotyso Sto­ica, Luca Iuri­ciuc. Mana­ge­men­tul fes­ti­va­lu­lui apa­rţine echi­pei for­mate din: direc­tor fes­ti­val Sto­ica Vio­rel, pro­iect mana­ger Daria Sto­ica, Con­stan­tin Popoiu.
Fes­ti­va­lul este patro­nat de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Con­si­liul Local Man­ga­lia şi orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia Cul­tu­rală Daria‘S şi SC Mani­fest Events SRL.

Liderul de opinie, miercuri, 25 iulie 2012.


piese-auto-mangalia.roLeave a Reply