Primul miting pentru demiterea lui Băsescu. Mobilizarea românilor porneşte de la Constanţa

0
218

SEMNALUL DEMITERII

Con­stanţa a dat, vineri, sem­na­lul mobi­li­ză­rii româ­ni­lor pen­tru refe­ren­du­mul de demi­te­re a preşe­din­te­lui sus­pen­dat al Româ­ni­ei Tra­ian Băsescu. Pes­te 15.000 de români din Con­stanţa, Tul­cea, Ialo­mi­ţa, Călă­ra­şi, Brăi­la şi Gala­ţi s‑au adu­nat în Pia­ţa Far la pri­mul miting orga­ni­zat de USL pen­tru demi­te­rea lui Băsescu. „Poa­te că Dum­ne­zeu aşa a vrut, ca sem­na­lul demi­te­rii lui Tra­ian Băsescu să vină chiar de la Con­stanţa, unde Tra­ian Băsescu spu­ne că s‑a năs­cut. Îmi este greu să cred că Băsescu este con­stă­nţean. În cei opt ani de man­dat nu a făcut nimic pen­tru judeţul nos­tru. În toţi aceşti ani, Tra­ian Băsescu nu a adus decât vra­j­bă între români. A tăi­at sala­ri­i­le buge­ta­ri­lor, a tăi­at pen­si­i­le, a tăi­at indem­ni­za­ţi­i­le mame­lor, a tăi­at indem­ni­za­ţi­i­le per­soa­ne­lor cu han­di­cap. A sosit cli­pa în care voi tre­bu­ie să îi tăi­a­ţi man­da­tul. Pe 27 apri­lie a înce­put căde­rea por­to­ca­li­i­lor, când USL a pre­lu­at pute­rea. Pe 29 iulie putem să închi­dem acest răz­boi prin demi­te­rea lui Băsescu. Pe 29 iulie tre­bu­ie să veni­ţi la vot, cu fami­lia, cu pri­e­te­nii şi să spu­neţi DA demi­te­rii lui Tra­ian Băsescu. Pe 10 iunie ne-aţi dat votul pen­tru a con­du­ce admi­nis­tra­ţi­i­le loca­le, ne-aţi dat spe­ranţe. Aici, la Poar­ta 5 a Por­tu­lui Con­stanţa, este sim­bo­lul căde­rii regi­mu­lui Băsescu. El este bala­u­rul cu şap­te cape­te care ne‑a făcut să stăm cu capul în pământ, care ne ascul­tă tele­foa­ne­le, care ne‑a umi­lit”, a decla­rat prim-vice­preşe­din­te­le PSD Con­stanţa, tot­o­da­tă preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, Nicu­şor Constantinescu.

DAPENTRU DEMITERE 

Mitin­gul USL de la Con­stanţa a fost des­chis de preşe­din­te­le inte­ri­mar al Româ­ni­ei, Crin Anto­ne­scu, al cărui mesaj de la Pala­tul Cotro­ceni a fost trans­mis în direct pe moni­toa­re­le monta­te în Pia­ţa Faru­lui din Con­stanţa. Pe sce­nă, în faţa celor pes­te 15.000 de români au urcat preşe­dinţi de con­si­lii judeţe­ne, pri­mari, par­la­men­tari din judeţe­le din sud-estul Româ­ni­ei, miniș­tri ai Cabi­ne­tu­lui Pon­ta: Eca­te­ri­na Andro­ne­scu, de la Edu­ca­ţie, con­stă­nţea­nul Puiu Haşotti, de la Cul­tu­ră, minis­trul Apă­ră­rii, Cor­ne­liu Dobri­ţo­iu, minis­trul Jus­ti­ţi­ei, Titus Cor­lă­ţean, minis­trul Agri­cul­tu­rii, Daniel Con­stan­tin. „Pe 29 iulie, popo­rul român va demon­stra că este un popor deş­tept, care iubeş­te demo­cra­ţia şi spu­ne DA demi­te­rii lui Tra­ian Băsescu. Pe 29 iulie spu­ne Da demi­te­rii preşe­din­te­lui Tra­ian Băsescu, ca să îl tri­mi­tem la groa­pa de gunoi a poli­ti­cii româ­neşti”, a decla­rat sena­to­rul PSD de Con­stanţa Ale­xan­dru Mază­re. La rân­dul său, depu­ta­tul PNL de Con­stanţa Ghe­or­ghe Dra­go­mir, tot­o­da­tă pre­șe­din­te­le PNL Con­stanţa, a decla­rat că ne aflăm în faţa celei mai mari pro­vo­cări poli­ti­ce din ulti­mii 22 de ani. „În urmă cu opt ani, eu împre­u­nă cu cole­gii mei am con­tri­bu­it la insta­la­rea lui Băsescu la Cotro­ceni, care ne‑a minţit. Recu­nosc că atunci am greşit. Pe 29 iulie tre­bu­ie să mer­gem la vot şi să repa­răm greşe­a­la din 2004, să spu­nem DA demi­te­rii lui Tra­ian Băsescu”, a îndem­nat Dragomir.

PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ 

Minis­trul Agri­cul­tu­rii, Daniel Con­stan­tin, pre­zent şi el la pri­mul miting din cam­pa­nia pen­tru refe­ren­dum, a amin­tit de iar­na 2011–2012, când româ­nii au ieşit în stra­dă împo­tri­va regi­mu­lui Băsist. „Băsescu nu este în lup­tă cu USL, nu este în lup­tă cu Pon­ta sau cu Anto­ne­scu. Băsescu este în lup­tă cu toţi româ­nii pe care i‑a umi­lit de câte ori a avut oca­zia. El ştie foar­te bine că în Româ­nia nu mai are cre­di­bi­li­ta­te. Ştie foar­te bine că nu îi mai poa­te minţi pe români aşa cum a făcut‑o atunci când anu­nţa tăie­rea sala­ri­i­lor şi pen­si­i­lor, în timp ce aco­li­ţii lui furau din banii româ­ni­lor. Atunci ce face Tra­ian Băsescu?! Mer­ge în Euro­pa şi min­te des­pre situ­a­ţia din Româ­nia, mer­ge şi deni­grea­ză româ­nii. Dar nu mai este mult şi toţi lide­rii euro­peni pe care Băsescu i‑a minţit îşi vor da sea­ma de acest lucru”, a decla­rat Constantin. 

Seria dis­cur­su­ri­lor a fost înche­ia­tă de preşe­din­te­le PSD Con­stanţa, pri­ma­rul Radu Mază­re. „Eu de opt ani spun că nu este bine cu Băsescu. În 2009 am spus „ori eu, ori Băsescu”. Şi a fost Băsescu. Ce a urmat ştie tot româ­nul. S‑a dove­dit că am avut drep­ta­te. Acum Băsescu este în răz­boi cu fie­ca­re din­tre româ­nii pe care i‑a umi­lit, căro­ra le‑a tăi­at sala­ri­i­le, le‑a tăi­at pen­si­i­le sau le‑a redus indem­ni­za­ţia. De opt ani e ură în Româ­nia şi sun­tem învră­j­bi­ţi. Nu ăsta e rolul preşe­din­te­lui! Via­ţa şi aşa e scur­tă, via­ţa e făcu­tă să ne bucu­răm de ea. În Româ­nia, de opt ani, nu ne mai bucu­răm de via­ţă, ne uităm la tele­vi­zor şi vedem că toţi se cear­tă cu toţi, toţi sunt încrân­ce­na­ţi. Ar tre­bui să‑l schim­băm pe preşe­din­te, ar tre­bui să ne gân­dim că ne‑a ajuns, să ne gân­dim ca de acum înco­lo să avem o via­ţă mai uşoa­ră”, a decla­rat Radu Mazăre.

 El a con­ti­nu­at spu­nând că prin­ci­pa­la cali­ta­te a unui poli­ti­cian este sin­ce­ri­ta­tea. „Eu sunt sin­cer. Şti­ţi că nu m‑am ascuns nici­o­da­tă, îmi pla­ce să mă dis­trez, îmi pla­ce să dansez, îmi pla­ce să umblu cu fete, dar îmi fac trea­ba. Şi ce dacă umblu cu fete dacă fac case pen­tru oame­nii amă­râţi?! Şi ce dacă dansez dacă fac case pen­tru tineri şi ce dacă mă dis­trez dacă în Con­stanţa nu e scan­dal cum e în toa­tă Româ­nia?! Nu ştiu cum dra­cu’ se face că tot votăm, tot îl bălă­că­rim pe Băsescu şi tot el iese. Sper ca, de data asta, să nu mai iasă. Un lucru vă spun, şi dacă iese şi dacă nu iese, tot o să dansez ca Zor­ba Gre­cu’”, a spus Mază­re. Mitin­gul de la Con­stanţa s‑a înche­iat cu un con­cert susţi­nut de Viori­ca şi Tara­ful din Cle­jani şi de Connect‑R. De alt­fel, Tara­ful din Cle­jani a cân­tat şi în des­chi­de­rea mitingului.

Robert NENCIU, telegrafonline.ro, Sam­ba­ta, 14 Iulie 2012.

 Vezi gale­ria de ima­gini a aces­tui articol

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply