Primarul Cristian Radu cere președinților de asociații să încheie socotelile cu Callatis Therm

0
206

Astăzi, la ora 11.00, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu s‑a întâl­nit la Casa de Cul­tu­ră cu pre­șe­din­ții aso­ci­a­ți­i­lor de pro­pri­e­tari. Deși subiec­tul fier­bin­te a vizat rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu SC Cal­la­tis Therm SA, în cadrul dis­cu­ți­i­lor au fost abor­da­te mai mul­te pro­ble­me acu­te ale muni­ci­pi­u­lui.

Încă de la înce­put, edi­lul-șef al muni­ci­pi­u­lui i‑a aver­ti­zat pe repre­zen­tan­ții loca­ta­ri­lor că nu inten­țio­nea­ză să‑i mena­je­ze, întru­cât nici echi­pa Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia nu este mena­ja­tă de către cetă­țeni, care au mari aștep­tări.

”Din câte am obser­vat până acum, nu prea sun­tem par­te­neri de dia­log, așa cum am spe­rat, însă am con­vin­ge­rea că lucru­ri­le se vor schim­ba. Nu este nor­mal ca aso­ci­a­ți­i­le să aibă doar drep­turi, iar Pri­mă­ria doar obli­ga­ții, tre­bu­ie ca aces­tea să se impli­ce mai activ în via­ța comu­ni­tă­ții. În pri­mul rând, con­si­der pri­o­ri­ta­ră rezi­li­e­rea de către aso­ci­a­ții a con­trac­tu­lui cu SC Cal­la­tis Therm SA, deo­a­re­ce pes­te câte­va luni va tre­bui fur­ni­zat agent ter­mic și cred că nimeni nu mai vrea să sufe­re în locu­in­țe. Cunosc un caz în care un băr­bat, pe fon­dul unei sănă­tăți pre­ca­re, a dece­dat din cau­za fri­gu­lui”, a decla­rat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Fiind o dis­cu­ție inte­rac­ti­vă, comen­ta­ri­i­le și repli­ci­le nu au lip­sit, cel care nu se decla­ră încân­tat de deci­zia de rezi­li­e­re a con­trac­tu­lui de fur­ni­za­re a agen­tu­lui ter­mic fiind chiar pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Aso­ci­a­ți­i­lor de Pro­pri­e­tari Man­ga­lia, Vlad Urse. ”Eu cred că Pri­mă­ria ar tre­bui să facă pri­ma miș­ca­re. Tre­bu­ie, mai întâi, să avem cer­ti­tu­di­nea că, la iar­nă, vom pri­mi apă cal­dă și căl­du­ră, după care vom rezi­lia în bloc”.

În schimb, pri­ma­rul a fost tran­șant și a decla­rat, răs­pi­cat: ”Dum­ne­a­voas­tră vă stă în puteri să rezi­li­ați con­trac­tul, deo­a­re­ce sun­teți cei care l‑ați sem­nat. Dacă nu doriți, rămâ­neți cu Cal­la­tis Therm, însă eu am date care ara­tă că exis­tă mai mul­te moti­ve de rezi­li­e­re. Unul din­tre aces­tea se refe­ră la fap­tul că soci­e­ta­tea era obli­ga­tă să asi­gu­re con­ti­nu­i­ta­te timp de 90 de zile, deci să fur­ni­ze­ze căl­du­ră și apă cal­dă, indi­fe­rent dacă Pri­mă­ria avea sau nu bani pen­tru com­bus­ti­bil, lucru care nu s‑a întâm­plat. În ceea ce pri­veș­te apa cal­dă, deși tre­bu­ia relu­a­tă fur­ni­za­rea aces­te­ia, mai avem de urmat câți­va pași legali”, a mai spus pri­ma­rul Man­ga­li­ei.

În urma unei vizi­te la sedi­ul MAI, pe care a făcut‑o luni, 16 iulie ac, pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu i s‑a adus la cunoș­tin­ță că insti­tu­ția pe care o con­du­ce are de achi­tat o dato­rie de pes­te 2,5 mili­oa­ne lei, situ­a­ție deli­ca­tă din cau­za căre­ia con­tu­ri­le din Trez­o­re­rie ar putea fi blo­ca­te.

În tim­pul ședin­ței, pre­șe­din­ți­lor de aso­ci­a­ții le-au fost dis­tri­bu­i­te for­mu­la­re de rezi­li­e­re a con­trac­tu­lui cu Cal­la­tis Therm.

Potri­vit pri­ma­ru­lui, ast­fel de întâl­niri vor avea loc lunar, fie­ca­re aso­ci­a­ție urmând să aibă un dosar care să cuprin­dă docu­men­te­le întoc­mi­te în ulti­me­le 5 luni, care să ates­te acti­vi­ta­tea con­cre­tă și trans­pa­ren­tă a pre­șe­din­ți­lor și admi­nis­tra­to­ri­lor. Deci­zia a fost lua­tă în urma mai mul­tor recla­ma­ții veni­te din par­tea loca­ta­ri­lor care se plâng că le sunt ”încăr­ca­te” fac­tu­ri­le, motiv pen­tru care ar plăti mai mult decât ar con­su­ma.

Sur­sa: Edi­tia de Sud, 19 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply