Număr record de actori înscrişi la preselecţia pentru Gala Tânărului Actor “Hop”

0
228
NUMAR RECORD DE TINERI ACTORI INSCRISI LA PRESELECTIA PENTRU GALA TANARULUI ACTOR, EDITIA A XV‑A

58 actori la sec­tiu­nea Indi­vi­du­al si 26 gru­puri (91 actori)

Gala Tanarului Actor HOPGala Tana­ru­lui Actor HOP.

Edi­tia a XV‑a a Galei Tana­ru­lui Actor HOP va avea loc la Man­ga­lia, la Casa de Cul­tu­ra, in peri­oa­da 29 august – 1 sep­tem­brie 2012. Gala Tana­ru­lui Actor HOP este un eve­ni­ment de tra­di­tie, cu o ima­gi­ne con­so­li­da­ta, care face par­te din­tr-un demers de lun­ga dura­ta al UNITER – spri­ji­ni­rea si pro­mo­va­rea tine­ri­lor cre­a­tori in dome­ni­ul tea­tru­lui.

In acest an, avem un numar record de tineri inscri­si in con­curs! 58 actori la sec­tiu­nea Indi­vi­du­al si 26 gru­puri (91 actori). Acest fapt dove­des­te inte­re­sul marit al tine­ri­lor artisti pen­tru pro­gra­mul deru­lat de UNITER, o ade­va­ra­ta ram­pa de lan­sa­re pe sce­na tea­tru­lui roma­nesc, o moda­li­ta­te via­bi­la de a ajun­ge sa fie cunos­cuti si de a intra in con­tact cu pro­fe­si­o­nisti din lumea tea­tru­lui care ii pot aju­ta ulte­ri­or in carie­ra lor sau impli­ca in dife­ri­te pro­iec­te tea­tra­le si cine­ma­to­gra­fi­ce.

Pre­se­lec­tia pen­tru Gala HOP ince­pe mai­ne, 11 iulie si se va des­fa­su­ra pe par­cur­sul a trei zile, 11, 12 si 13 iulie la Sala Stu­dio a Tea­tru­lui „Ion Cre­an­ga” (sec­tiu­nea Indi­vi­du­al) si la Sala „Horia Lovi­ne­scu” a Tea­tru­lui „Not­ta­ra” (sec­tiu­nea Grup). Avem ala­turi de noi, ca in fie­ca­re an, un juriu de spe­cia­listi for­mat din direc­tori de tea­tru si pro­fe­si­o­nisti din lumea tea­tra­la (Sil­viu Jic­man, Mihai Din­va­le si Mari­us Zara­fes­cu la Indi­vi­du­al si Geor­ge Ivas­cu, Geor­ge Mihai­ta si Mihai Malai­ma­re la Grup).

Va astep­tam sa par­ti­ci­pati la pre­se­lec­tia Galei Tana­ru­lui Actor in ori­ca­re din­tre cele trei zile de con­curs, in inter­va­lul orar 10:00 – 17:00, sa ii cunoas­teti pe repre­zen­tan­tii noii gene­ra­tii de actori, sa vor­bi­ti cu mem­brii juri­i­lor, sa luati par­te la emo­tia si trai­ri­le tine­ri­lor con­cu­ren­ti.

Lide­rul de opi­nie, Marti, 10 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply