Mangalia SA va rămâne fără două terenuri de aproape 8 hectare

0
346
Firma ţărănistului Liviu Scarlat, executată de Fisc pentru datorii de 3 milioane de euro.

Firma ţărănistului Liviu Scarlat, executată de Fisc pentru datorii de 3 milioane de euro
Man­ga­lia SA, cunos­cu­ta fir­mă de turism din sudul lito­ra­lu­lui, deţi­nu­tă de fami­lia afa­ce­ris­tu­lui Liviu Scar­lat, va rămâ­ne fără două tere­nuri în supra­fa­ţă tota­lă de aproa­pe 8 hec­ta­re, dacă Fis­cul va reu­şi să le vân­dă, în con­tul dato­ri­i­lor imen­se la buge­tul de stat. ANAF va orga­ni­za în acest sens o pri­mă lici­ta­ţie, pe 31 iulie, când vor fi scoa­se la vân­za­re un teren intra­vi­lan de 8.586 metri pătra­ţi, situ­at în zona Insu­la Pod din Man­ga­lia, pro­pri­e­ta­tea debi­toa­rei SC Man­ga­lia SA, cu un preţ de por­ni­re de 1.427.292 lei, fără TVA, pre­cum şi un alt teren intra­vi­lan, par­ce­la 477, de 68.200 metri pătra­ţi, com­pus din teren ara­bil, cu un preţ de por­ni­re de 259.563 lei, fără TVA.

Inte­re­sant este că ambe­le tere­nuri au fost cum­pă­ra­te de fir­ma lui Scar­lat în ace­ea­şi zi de 15.04.2005, pe baza unor con­trac­te emi­se de nota­rul public man­ga­li­ot Valen­tin Jer­ca, al cărui birou este, de ase­me­nea, scos la vân­za­re de ANAF, tot pen­tru dato­rii la stat.Chiar dacă sta­tul va reu­şi să vân­dă din pri­ma cele două tere­nuri, suma mini­mă obţi­nu­tă, de nici 1,7 mili­oa­ne lei, repre­zin­tă aproa­pe a zecea par­te din dato­ri­i­le nea­chi­ta­te de Scar­lat la buge­te­le de stat. Potri­vit Minis­te­ru­lui de Finanţe, la data de 31.03.2012, SC Man­ga­lia SA era exe­cu­ta­tă silit pen­tru dato­rii tota­le de 13.402.738 lei, echi­va­len­tul a 3 mili­oa­ne de euro.

Fir­ma con­tro­la­tă de lide­rul PNŢCD Liviu Scar­lat deţi­ne hote­lu­ri­le Zenit, Astra şi Zefir, pre­cum şi mai mul­te alte clă­diri şi tere­nuri, în Man­ga­lia şi Bucu­reşti, în supra­fa­ţă tota­lă de pes­te 85.000 metri pătra­ţi, potri­vit unei rapor­tări a SC Man­ga­lia SA vala­bi­lă în 2010. În aces­te con­di­ţii, Fis­cul îl lasă prac­tic fără tere­nuri pe Scar­lat, care avea gân­duri măreţe, acum câţi­va ani, pen­tru aces­te imo­bi­le, unde intenţio­na să con­stru­ias­că, din fon­duri euro­pe­ne, un hotel de lux şi un port turis­tic.

Man­ga­lia SA are 28 de anga­ja­ţi şi înre­gis­trat în 2011 o cifră de afa­ceri de 728.998 lei şi pier­deri de 512.226 lei. Afa­ce­rea lui Liviu Scar­lat s‑a pră­bu­şit, prac­tic, în ulti­mii doi ani, în con­di­ţi­i­le în care şi în 2010 a înre­gis­trat o cifră de afa­ceri ridi­co­lă pen­tru mări­mea fir­mei, de 633.747 lei şi pier­deri 719.092 lei, după ce, ani la rân­dul, se putea lău­da şi cu pro­fi­turi de pes­te 15 mili­ar­de de lei vechi.

Afa­ce­ri­le deru­la­te de Liviu Scar­lat au fost, însă, din­tot­dea­u­na con­tro­ver­sa­te, la un moment dat fiind şi tri­mis în jude­ca­tă de DNA, în 2007, pen­tru înşe­lă­ciu­ne, într-un dosar în care a fost acu­zat că a pre­ju­di­ci­at o fir­mă din Timi­şoa­ra cu 1,3 mili­oa­ne de euro. Ulte­ri­or, Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie l‑a achi­tat defi­ni­tiv pe Scar­lat, în iunie 2010. 

Cris­ti­an ANTON, Repli­ca, 18 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply