Mangalia, prea mică pentru Tusac: „Ce să fac acolo? Îmi doresc un mandat în Parlamentul României“

0
203

Astăzi, înce­pând cu ora 10.00, va avea loc şedinţa de con­sti­tu­i­re a con­si­li­u­lui local Man­ga­lia. În cadrul ace­lu­ia­şi eve­ni­ment, mem­brii CL Man­ga­lia, împre­u­nă cu noul pri­mar, Cris­ti­an Radu, vor depu­ne jură­min­te­le de înce­pe­re a man­da­tu­lui. Tot astăzi va fi votat şi cel care va ocu­pa fun­cţia de vice­pri­mar al muni­ci­pi­u­lui. Potri­vit unor sur­se din PSD, pro­pu­ne­ri­le par­ti­du­lui pen­tru acest sca­un ar fi Ghe­or­ghe Mazâ­lu sau Bogdan Maga­nu.

Menţio­năm că pri­ma­rul Radu Cris­ti­an decla­ra în urmă cu apro­xi­ma­tiv o săp­tămâ­nă că şi-ar dori ca noul vice­pri­mar al Man­ga­li­ei să fie din par­tea PSD. Preşe­din­te­le PSD Man­ga­lia, Mihai Cla­u­diu Tusac spu­ne că par­ti­dul pe care îl repre­zin­tă îl va pro­pu­ne ori pe Mazâ­lu, ori pe Maga­nu. Tusac a decla­rat, din nou, că nu are nicio ambi­ţie în acest sens, toa­tă atenţia sa urmând să se cana­li­ze­ze pe ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din toam­nă. 

 „Eu nu voi face par­te din Con­si­li­ul Local. Ce să fac aco­lo? Am fost pri­mar ca acum să fiu con­si­li­er local? În niciun caz nu voi ocu­pa fun­cţia de vice­pri­mar, eu am alte ambi­ţii. Îmi doresc un man­dat în Par­la­men­tul Româ­ni­ei, după care mă retrag aco­lo. Acum (ieri după-amiază‑n.r.) dis­cu­tăm cine anu­me va ocu­pa aceas­tă fun­cţie. Exis­tă două pro­pu­neri Mazâ­lu sau Maga­nu”, a decla­rat Tusac.

Rea­min­tim fap­tul că sca­u­ne­le pen­tru con­si­li­ul local se vor împă­rţi ast­fel: PDL şi PSD vor avea, fie­ca­re, câte şase oameni în CL, ali­anţa Cen­tru-Dreap­ta for­ma­tă din PNL şi PC a obţi­nut patru sca­u­ne de con­si­li­er, în timp ce PP-DD va avea doi repre­zen­tanţi. Par­ti­dul Româ­nia Mare a obţi­nut un man­dat. 

Refe­ri­tor la cei care ar urma să facă par­te din CL Man­ga­lia, menţio­năm că Par­ti­dul Demo­crat Libe­ral va fi repre­zen­tat de Vasi­le Ior­ga, Ion Gogoa­şă, Paul Folea­nu, Lau­ra Cîr­lan şi Marin Popes­cu. PSD îi va avea pe Ghe­or­ghe Mazâ­lu, Ion Pet­cu, Dănuţ Mol­do­van, Con­stan­tin Fili­mon, Ghiul­gian Mim­bu­lat şi Bogdan Maga­nu.

Cu patru pos­turi obţi­nu­te, ali­anţa PNL-PC îi va avea drept con­si­li­eri pe Sorin Andrei, Vasi­le Olan, Cris­ti­an Dră­gan şi Flo­rin Tăna­se. Can­di­da­tul PP-DD pen­tru fun­cţia de pri­mar, Marin Cio­câia, va repre­zen­ta par­ti­dul în Con­si­li­ul Local ală­tu­ri de Şte­fan Bociog. Nu în ultim rând, Ion Min­că va ocu­pa fun­cţia de con­si­li­er din par­tea Par­ti­du­lui Româ­nia Mare. 

 Ale­xan­dra BĂLAN, Cuget Liber, Luni, 02 Iulie 2012. 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply