Iată ce trebuie să faci dacă nu vrei să rămâi fără internet LUNI!

0
250

Bit­de­fen­der, lide­rul pieţei loca­le de solu­ţii anti­vi­rus, infor­mea­ză că luni, 9 iulie, mii de cal­cu­la­toa­re ar putea rămâ­ne fără inter­net, ca efect al infec­tă­rii cu viru­sul DNS Chan­ger. Pen­tru a evi­ta între­ru­pe­ri­le uti­li­za­to­rii pot folo­si apli­ca­ția gra­tu­i­tă DNS Chan­ger Detec­tor care eli­mi­nă efec­te­le fami­li­ei de viru­şi.

Tro­ia­nul DNS Chan­ger direc­țio­nea­ză cal­cu­la­toa­re­le infec­ta­te către web­si­te-uri fal­se, care au fost cre­a­te spe­cial de infrac­tori ciber­ne­tici, în sco­pul unor escro­che­rii, prin modi­fi­ca­rea setă­ri­lor DNS ale cal­cu­la­toa­re­lor pe care se insta­lea­ză. (DNS — Domain Name Sys­tem – este un sis­tem de dis­tri­bu­i­re a nume­lor pen­tru cal­cu­la­toa­re­le conec­ta­te într‑o rețea.

În noiem­brie anul tre­cut, ini­ția­to­rii ata­cu­lui au fost ares­tați de FBI, iar con­tro­lul asu­pra ser­ve­re­lor a fost pre­lu­at de către auto­ri­tăți. Întru­cât modi­fi­că­ri­le în sis­te­mul DNS au un impact foar­te mare asu­pra conec­tă­rii cal­cu­la­toa­re­lor la inter­net, FBI a sub­sti­tu­it ser­ve­re­le peri­cu­loa­se cu une­le vali­de pen­tru a nu înre­ru­pe auto­mat legă­tu­ri­le la inter­net a sute de mii de cal­cu­la­toa­re infec­ta­te.

Totul se va înche­ia însă pe 9 iulie când auto­ri­tă­ți­le vor scoa­te din cir­cu­it ser­ve­re­le sub­sti­tut, iar acest lucru va face aproa­pe impo­si­bil acce­sul la inter­net al uti­li­za­to­ri­lor obiș­nu­iți ale căror setări DNS au fost afec­ta­te de virus.

Apli­ca­ția gra­tu­i­tă DNS Chan­ger Detec­tor, dezvol­ta­tă de Bit­de­fen­der, eva­lu­ea­ză setă­ri­le DNS și aten­țio­nea­ză uti­li­za­to­rul dacă sunt iden­ti­fi­ca­te setă­ri­le fal­se.   

 Pen­tru a veri­fi­ca dacă un cal­cu­la­tor a fost infec­tat cu acest virus și pen­tru a refa­ce sis­te­mul des­căr­cați și rulați pe cal­cu­la­tor DNS Chan­ger Detec­tor. Dacă instru­men­tul rapor­tea­ză că sis­te­mul este curat, nu exis­tă niciun motiv de îngri­jo­ra­re; dacă ara­tă sem­ne de intru­ziu­ne, urmați eta­pe­le urmă­toa­re pen­tru a vă repa­ra sis­te­mul.

 1.     Mai întâi eli­mi­nați viru­sul de pe com­pu­ter. Setă­ri­le DNS au fost cel mai pro­ba­bil schim­ba­te de o infec­ție acti­vă pe cal­cu­la­tor. Rulați Qui­c­kS­can care vă spu­ne în 60 de secun­de dacă sis­te­mul este sau nu infec­tat și șter­geți manu­al viru­sul DNS Char­ger. Alter­na­tiv puteți opta pen­tru insta­la­rea unei ver­siuni de 30 de zile a Bit­de­fen­der Inter­net Secu­ri­ty 2012 care va cura­ța auto­mat sis­te­mul. Este obli­ga­to­riu să cură­țați cal­cu­la­to­rul îna­in­te de schim­ba­rea setă­ri­lor DNS, alt­fel, ris­ca­ţi ca viru­sul din cal­cu­la­tor să vă schim­be setă­ri­le la loc.

2.     Rulați uneal­ta DNS Chan­ger Detec­tor și lăsați‑o să schim­be setă­ri­le DNS. În func­ție de tipul de con­e­xiu­ne, acest instru­ment  va încer­ca să repu­nă setă­ri­le DNS reco­man­da­te și vă va infor­ma dacă pro­ble­ma a fost rezol­va­tă sau nu.

Sur­sa: capital.ro, Sâm­bă­tă, 07 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply