Guvernul a decis plata TVA la incasarea facturii

0
240

Con­cret, este vor­ba des­pre sume­le mai mici de 500.000 de Euro, fac­tu­ra­te si care urmea­za sa fie inca­sa­te prin cont ban­car (de unde pot ple­ca mai depar­te spre fisc). Este o masu­ra care vine in spri­ji­nul mici­lor com­pa­nii si com­pa­ni­i­lor mij­lo­cii, care vor fi pro­te­ja­te ast­fel de:

* mul­ti­na­tio­na­le,

* com­pa­nii care isi trag cate o insolventa,

* fisc.

Con­cret, cifre­le pe care le am eu in fata ara­ta ca tim­pul mediu de pla­ta a unei fac­turi in Roma­nia este de 187 de zile (fata de 19 zile in Ger­ma­nia). Meca­nis­mul este urma­tor, pen­tru ul pla­ti­tor de TVA (sa spu­nem trimestrial):

a) com­pa­nia A pro­du­ce un bun care cos­ta 100 de lei

b) il vin­de com­pa­niei B pen­tru pre­tul de 100 de lei + TVA (124 de lei)

c) asteap­ta pla­ta fac­tu­rii in 30 de zile.

Daca fac­tu­ra nu este pla­ti­ta in 30 de zile, pana acum, coma­p­nia A era obli­ga­ta sa pla­teas­ca cei 24 de lei TVA fis­cu­lui (chiar daca nu avea suma inca­sa­ta). Exis­tau 3 posibilitati:

1) avea suma res­pec­ti­va in exces, o pla­tea si facea trea­ba fis­cu­lui (care in fapt tre­bu­ia sa obti­na banii de la com­pa­nia B)

2) nu avea suma res­pec­ti­va (24 de lei) si o pla­tea din impru­mu­turi ban­ca­re (pla­tea doban­da), sau, la ran­dul ei, coma­pa­nia A ama­na pla­ta fac­tu­ri­lor catre com­pa­ni­i­le C si D

3) nu avea suma res­pec­ti­va si nu o pla­tea fis­cu­lui, ajun­gand la pena­li­tati de intar­zi­e­re, deto­ri­o­ra­rea a cazi­e­ru­lui fis­cal, limi­ta­rea acce­su­lui la finan­ta­re + dezvol­ta­re in peri­oa­da urmatoare.

Ori­cum com­pa­nia A era lovi­ta de nein­ca­sa­rea sutei de lei, pes­te asta, se ada­u­ga supli­men­tar o pova­ra fis­ca­la de 24 de lei. Trea­ba asta va fi eliminata.

Cine bene­fi­cia de vechea masu­ra? In prin­ci­pal mul­ti­na­tio­na­le­le (care isi per­mi­teau sa nu pla­tes­ca cu sute­le de zile), dar si sta­tul (care inca­sa TVA-ul res­pec­tiv si tole­ra com­por­ta­men­tul com­pa­ni­i­lor rau-voitoa­re, care nu pla­teau desi aveau sau, nu puteau).

Cine bene­fi­ci­a­za de noua masura?

- in spe­cial mici­le com­pa­nii, care pot pom­pa banii in eco­no­mi­si­re, dezvol­ta­re, con­sum, cre­a­re de locuri de munca.

Nu va fi o cres­te­re explo­zi­va, dar este o mis­ca­re in direc­tia buna. Pro­ba­bil ca efec­tul buge­tar pe scurt va fi cuprins intre netru si ‑0,1% din PIB. Accep­ta­bil. Pe ter­men lung, pro­ba­bil că efec­tul asu­pra buge­tu­lui va fi pozitiv.

by sovi­ani, 16.07.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply