Grădiniţa nr. 7 din Mangalia — gazda taberei „Callatis“

0
263

În cadrul par­te­ne­ri­a­tu­lui edu­ca­ţio­nal inte­r­ju­deţean dezvol­tat prin pro­iec­tul edu­ca­tiv „Călă­to­rim şi des­co­pe­rim”, Gră­di­ni­ţa cu pro­gram pre­lun­git nr. 7 din Man­ga­lia a orga­ni­zat un schimb de loca­ţie cu Gră­di­ni­ţa cu pro­gram pre­lun­git nr. 1 Căli­mă­neşti (Râm­ni­cu Vâlcea).

Tabă­ra de vară „Cal­la­tis” se orga­ni­zea­ză pen­tru al tre­i­lea an şi de aceas­tă depla­sa­re vor bene­fi­cia 30 de copii preşcolari.

Prin pro­iec­tul edu­ca­tiv „Călă­to­rim şi des­co­pe­rim”, coor­do­nat de direc­to­rii celor două uni­tă­ţi, Mioa­ra Stan (Man­ga­lia) şi Lumi­ni­ţa Bon­doc (Căli­mă­neşti), s‑a întoc­mit o pla­ni­fi­ca­re a acti­vi­tă­ţi­lor desfă­şu­ra­te pe tot par­cur­sul perioadei.

Prin­tre obiec­ti­ve­le cola­bo­ră­rii edu­ca­ţio­na­le din­tre cele două gră­di­ni­ţe, se numă­ră rea­li­za­rea de acti­vi­tă­ţi de cunoa­ş­te­re a tra­di­ţi­i­lor loca­le, pro­mo­va­rea coo­pe­ră­rii şi mobi­li­tă­ţii în dome­ni­ul edu­ca­ţi­ei prin obi­ce­iuri şi tra­di­ţii, ela­bo­ra­rea de pro­iec­te edu­ca­ti­ve şi por­to­fo­lii, rea­li­za­rea de schim­buri de expe­rienţă, valo­ri­fi­ca­rea potenţi­a­lu­lui edu­ca­tiv al acti­vi­tă­ţi­lor extra­cur­ri­cu­la­re şi, nu în ulti­mul rând, întoc­mi­rea pro­iec­tu­lui edu­ca­tiv „Călă­to­rim şi descoperim”. 

Simo­na ANGHEL, Cuget Liber, Vineri, 13 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply