Fonduri europene pentru anveloparea blocurilor

0
180

PROGRAM ANVELOPARE

Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui (MDRT) a fina­li­zat nego­ci­e­ri­le cu Comi­sia Euro­pea­nă pen­tru finanţa­rea, în cadrul actu­a­lu­lui exer­ci­ţiu buge­tar, prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Regio­nal, a acti­vi­tă­ţi­lor de cre­ş­te­re a efi­cienţei ener­ge­ti­ce a blo­cu­ri­lor de locu­it, prin anve­lo­pa­rea aces­to­ra, Memo­ran­du­mul fiind deja apro­bat în şedinţa de Guvern de mier­curi.

Potri­vit pro­iec­tu­lui pro­pus de MDRT, din aceas­tă toam­nă, blo­cu­ri­le de locu­inţe din muni­ci­pi­i­le-reşe­dinţă de judeţ vor putea bene­fi­cia de lucrări com­ple­xe de cre­ş­te­re a efi­cienţei ener­ge­ti­ce. Sche­ma de finanţa­re se va apli­ca blo­cu­ri­lor de locu­inţe con­stru­i­te după pro­iec­te ela­bo­ra­te în peri­oa­da 1950–1990, în care locu­iesc cate­go­rii soci­a­le vul­ne­ra­bi­le şi fami­lii cu veni­turi redu­se (pes­te 50% din­tre fami­li­i­le — pro­pri­e­tari din clă­di­re au un venit net lunar pe mem­bru de fami­lie de maxi­mum 500 de euro). Buge­tul sche­mei de finanţa­re este de 304 de mili­oa­ne de euro, din care 150 de mili­oa­ne de euro din Fon­dul Euro­pean de Dezvol­ta­re Regio­na­lă (FEDR), res­pec­tiv 154 de mili­oa­ne de euro rezul­ta­tă din con­tri­bu­ţia naţio­na­lă (co-finanţa­re de la buge­tul de stat, con­tri­bu­ţia auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce loca­le şi a aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari).

GRILĂ

Bene­fi­ci­a­rii vor tre­bui să par­ti­ci­pe finan­ci­ar la aces­te lucrări printr‑o cofi­nanţa­re de 40%. Res­tul fon­du­ri­lor nece­sa­re (60%) pen­tru fie­ca­re lucra­re va fi asi­gu­rat din bani euro­peni neram­bu­r­sa­bili din FEDR şi buge­tul de stat. MDRT pro­pu­ne trei vari­an­te de finanţa­re pen­tru anve­lo­pa­rea blo­cu­ri­lor. Pri­ma din­tre ele ar fi ca auto­ri­ta­tea loca­lă să con­tri­bu­ie cu 30% şi aso­ci­a­ţi­i­le de pro­pri­e­tari cu 10%, în con­di­ţi­i­le în care mai mult de 50% din­tre fami­li­i­le — pro­pri­e­tari din clă­di­re au un venit net lunar pe mem­bru de fami­lie sub 150 de euro.

A doua vari­an­tă pre­ve­de 20% con­tri­bu­ţia auto­ri­tă­ţii publi­ce loca­le şi 20% con­tri­bu­ţia aso­ci­a­ţi­ei de pro­pri­e­tari, în con­di­ţi­i­le în care mai mult de 50% din­tre fami­li­i­le — pro­pri­e­tari din clă­di­re au un venit net lunar pe mem­bru de fami­lie sub 350 de euro. Cea de‑a tre­ia vari­an­tă spu­ne că 10% va fi con­tri­bu­ţia auto­ri­tă­ţii publi­ce loca­le şi 30% con­tri­bu­ţia aso­ci­a­ţi­ei de pro­pri­e­tari, în con­di­ţi­i­le în care mai mult de 50% din­tre fami­li­i­le — pro­pri­e­tari din clă­di­re au un venit net lunar pe mem­bru de fami­lie sub 500 de euro.

Având în vede­re fap­tul că pro­gra­mul se va închi­de în anul 2013, sche­ma pro­pu­să are un carac­ter pilot pen­tru actu­a­la peri­oa­dă de pro­gra­ma­re, expe­rienţa acu­mu­la­tă putând fun­damen­ta inves­ti­ţi­i­le în efi­cienţa ener­ge­ti­că a blo­cu­ri­lor de locu­inţe pen­tru peri­oa­da de pro­gra­ma­re 2014–2020.

Robert NENCIU, Tel­graf,  Vineri, 13 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply