FolkYou! Florian Pitiş — patru zile la Vama Veche

0
239

Deşi a anu­nţat ini­ţi­al trei zile de fes­ti­val, Aso­ci­a­ţia Miş­ca­rea de Rezis­tenţă vine cu o ves­te. Foar­te bună! „Fol­kYou!” s‑a pre­lun­git cu încă o zi. Aşa că, dacă vă plac fol­kul, marea şi Vama, vă puteţi bucu­ra din plin de ele pe 2, 3, 4 şi 5 august.

Patru seri de muzi­că bună, pe pla­jă, în acom­pa­ni­a­men­tul mării, pe fun­da­lul ceru­lui plin de ste­le, cu algen‑n păr şi tălpile‑n nisip… o cli­pă din an în care vise­le se pot trăi aie­vea.
Pe pla­ja „Fol­kYou!” se anu­nţă pre­mi­e­re şi anul aces­ta. Pe lân­gă voci­le care v‑au pro­vo­cat la folk în fie­ca­re vară, timp de şap­te ani, vă vor stârni la cân­tat şi Des­pe­ra­do, Bere Gra­tis, Sar­ma­le­le Reci, Tim­puri Noi şi tru­pa lui Kem­pes — Rezi­dent Ex. şi la apla­u­dat Adri­an Nai­din şi Dumi­tru Făr­caş.

Altă pre­mie­ră care se anu­nţă pe sce­na şi pe lân­gă sce­na „Folk You!” este lan­sa­rea albu­mu­lui tru­pei Eme­ric Imre Set, „Târ­ziu”. Arti­ş­tii îşi pro­pu­se­se­ră lan­sa­rea în toam­na anu­lui tre­cut, dar via­ţa le‑a încur­cat pla­nu­ri­le aşa că l‑au amâ­nat pen­tru pri­mă­va­ră. Cum nici atunci nu au putut, îl lansea­ză la „Folk You!” mai „Târ­ziu”.

La pri­ma edi­ţie — în 2005, tot în Vama Veche „Flo­ri­an Pit­tiş a decla­rat des­chi­să, prin Folk You!, «miş­ca­rea de rezis­tenţă împo­tri­va pros­ti­ei revăr­sa­te»” poves­tesc orga­ni­za­to­rii. „Moţu încer­ca, la vre­mea ace­ea, să iden­ti­fi­ce şi să defi­neas­că genul care a con­sa­crat Fes­ti­va­lul Folk You!: «Ce să însem­ne fol­kul?» — se între­ba el, «Un om cu o chi­ta­ră? Asta s‑ar putea să însem­ne şi blu­es-ul. Un om care îşi cân­tă pro­pri­i­le com­po­zi­ţii? Şi la blu­es se întâm­plă lucrul ăsta. Folk este des­tul de apro­pi­at de fol­clor… Să fie oare nevo­ia de cul­tu­ră a unor oameni care şi-au pier­dut cali­ta­tea de ţărani şi n‑au dobândit‑o încă pe cea de oră­şeni? Să fie o întoar­ce­re la ori­gini — în anti­chi­ta­te ver­su­ri­le ros­ti­te erau acom­pa­ni­a­te de un instru­ment — la ceea ce se numeş­te melo­pee? Fol­kul să însem­ne numai cân­te­ce­le de pro­test? O melo­die popu­la­ră cu autor cunos­cut? Cine ştie?! S‑ar putea să însem­ne toa­te la un loc…»”.

Miş­ca­rea de rezis­tenţă”, orga­ni­za­to­rul fes­ti­va­lu­lui, lansea­ză şi o rugă­min­te cor­ti­ş­ti­lor Vămii: între 30 iulie şi 6 august lăsa­rea pla­jei libe­re de cor­turi între cher­ha­na şi „La Gale­rie”, pen­tru sce­nă şi public. Se pot cam­pa după „La Gale­rie” sau la Mari­na Park, unde o zi de cam­pa­re cos­ta 15 lei.

Pau­la TUDOR, Cuget Liber, Sam­ba­ta, 14 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply