Cristian Radu a depus jurământul. Consiliul Local Mangalia, constituit cu “sughiţuri”

0
267
Fostul candidat independent va face echipă cu pesedistul Bogdan Maganu.
 

Spre dez­a­mă­gi­rea uno­ra, înce­pând de ieri, vice­pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia este Bogdan Maga­nu. El a fost ales de con­si­li­e­rii locali după o pri­mă şedinţă de con­sti­tu­i­re a CL Man­ga­lia desfă­şu­ra­tă cu inci­den­te­le de rigoa­re. Spu­nem asta pen­tru că aleşii locali man­ga­li­oţi ne-au obi­ş­nu­it, din man­da­tul 2008–2012, cu sce­ne de nervi, lovi­turi sub cen­tu­ră şi… chiar sughi­ţuri de nepu­tinţă. Chiar dacă echi­pa CL s‑a mai împros­pă­tat, de remar­cat că sunt des­tui care îşi con­ti­nuă man­da­te­le ante­ri­oa­re, cu exce­pţia lui Con­stan­tin Fili­mon şi a lui Paul Folea­nu. Fili­mon a avut sur­piza de a con­sta­ta că PSD l‑a exclus din rân­du­ri­le sale, prin urma­re a pier­dut man­da­tul. A urmat şi o altă retra­ge­re, urmă­to­rul pe lis­ta de supleanţi din par­tea PSD fiind Mari­an Guţă.

În pri­vinţa lui Paul Folea­nu, comi­sia de vali­da­re a anu­nţat că: În urma ana­li­ză­rii dosa­re­lor, se con­sta­tă că înde­pli­nesc con­di­ţi­i­le de vali­da­re 18 con­si­li­eri locali. În cazul lui Paul Folea­nu, nu sunt întru­ni­te con­di­ţi­i­le de vali­da­re, întru­cât, în urma rapor­tu­lui întoc­mit de ANI, aces­ta a fost decla­rat incom­pa­ti­bil cu fun­cţia de con­si­li­er local — dosar din 2011.

Evi­dent că Folea­nu a pro­tes­tat, el decla­rând: Comi­sia de vali­da­re a jude­cat man­da­tul meu fără a fi în pose­sia tutu­ror eve­ni­men­te­lor care ara­tă că teme­iul legal în baza căre­ia s‑a pro­nu­nţat acea hotă­râre jude­că­to­reas­că, nu mai exis­tă, şi anu­me că acea lege a fost decla­ra­tă necon­sti­tu­ţio­na­lă, deci acel act este nul de drept. O pun la dis­po­zi­ţia comi­si­ei şi cer ree­xa­mi­na­rea dosa­ru­lui meu.

În zadar însă, inva­li­da­rea man­da­tu­lui a fost pece­tlu­i­tă, spre încân­ta­rea lui Cla­u­diu Tusac, aflat şi el în sală. Amin­tim că soci­al-demo­cra­tul Tusac a renu­nţat la man­da­tul de con­si­li­er, spe­rând că va can­di­da la Par­la­ment, iar tot­o­da­tă i‑a plătit, în şedinţa de ieri, şi o poli­ţă lui Fili­mon.

Bogdan Maga­nu, vice­pri­mar.

Aces­tea fiind spu­se, iată şi com­po­nenţa CL Man­ga­lia: Vasi­le Ior­ga, Lini­ca Stan, Lau­ra Câr­lan, Lucian Popes­cu, Levent Beghim (PDL), Ghiul­gi­ean Mem­bu­lat, Ghe­or­ghe Mazâ­lu, Dănuţ Mol­do­van, Bogdan Maga­nu, Mari­an Guţă, Ion Pet­cu (PSD), Sorin Andrei, Cris­ti­an Dră­gan, Leo­nard Tăna­se, Vasi­le Olan (ACD), Ion Min­că (PRM), Marin Cio­cîia şi Şte­fan Bociog (PPDD). În pre­zenţa pre­fec­tu­lui Bogdan Huţu­că, a depu­ta­tu­lui PNL Ghe­or­ghe Dra­go­mir, a altor libe­rali din judeţ, a cole­gi­lor şi a cetă­ţe­ni­lor curi­oşi să asis­te la eve­ni­ment, a depus jurămân­tul şi noul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu.

Aces­ta a decla­rat, pre­sei: Vin cu gân­duri bune, îmi doresc nor­ma­li­ta­te, lini­ş­te în oraş, să nu mai fie disen­siuni, să nu mai avem orgo­lii şi să ne apu­căm de trea­bă. Sunt foar­te mul­te lucruri de făcut: în pri­mul rând avem lito­ra­lul. Sunt deja turi­şti pe lito­ral şi tre­bu­ie să igie­ni­zăm lito­ra­lul, să mas­căm ace­le clă­diri aban­do­na­te (…) Îmi doresc ca turi­ş­tii să rămâ­nă în Man­ga­lia, nu doar să o tranzi­te­ze şi să se opreas­că în Bul­ga­ria sau Tur­cia.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 3 iulie 2012. (Foto­gra­fi­i­le: Repli­ca).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply