Consiliul Local Mangalia începe mandatul cu scandal

0
233

Şedinţa de con­sti­tu­i­re a con­si­li­u­lui local Man­ga­lia ce a avut loc ieri dimi­nea­ţă, înce­pând cu ora 10.00, s‑a desfă­şu­rat, aşa cum era de aştep­tat, şi cu un mic scan­dal. Ast­fel, ieri, au fost vali­da­ţi doar 18 con­si­li­eri din cei 19 afla­ţi de lis­tă, iar Con­stan­tin Fili­mon a fost înlo­cu­it, din start, cu un alt pese­dist, Eugen Marin Guţă.

Înce­peţi man­da­tul cu hoţii“
Încă de îna­in­tea con­sti­tu­i­rii comi­si­ei de vali­da­re, fos­tul vice­pri­mar cu atri­bu­ţii de pri­mar, Con­stan­tin Fili­mon, şti­ind pro­ba­bil ce va urma, a simţit nevo­ia să facă o pre­ci­zare. Pre­fec­tul Huţu­că i‑a soli­ci­tat aces­tu­ia să aştep­te, totu­şi, până ce comi­sia de vali­da­re ana­li­zea­ză dosa­re­le tutu­ror pre­ten­denţi­lor la sca­u­nul de con­si­li­er. Reîn­toar­să în sală, comi­sia de vali­da­re for­ma­tă din Leo­nard Tăna­se (preşe­din­te), Dănuţ Mol­do­van (secre­tar) şi Mari­an Guţă (mem­bru) a decis că unul din­tre con­si­li­eri, res­pec­tiv Fili­mon, nu poa­te fi vali­dat pen­tru că nu mai face par­te din par­ti­dul pe ale cărui lis­te a can­di­dat. În repli­că, Fili­mon spu­ne că a fost „sacri­fi­cat” de PSD şi dat afa­ră din par­tid pe 30 iunie pen­tru ca sca­u­nul să fie ocu­pat de alt­ci­ne­va. Aces­ta a menţio­nat că se va adre­sa instanţei pen­tru că a fost infor­mat cu pri­vi­re la exclu­de­rea din par­tid abia în cur­sul dimi­neţii de ieri.

Tu nu vezi că vor să vă lase din start fără un con­si­li­er?“

O altă „bom­bă” lan­sa­tă, ieri, de comi­sia de vali­da­re a fost cea pri­vind inva­li­da­rea con­si­li­e­ru­lui PDL, Paul Folea­nu. Aceas­ta şi‑a moti­vat deci­zia adu­când în dis­cu­ţie dosa­rul 431 de la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie prin care demo­crat-libe­ra­lul a fost decla­rat incom­pa­ti­bil.

Folea­nu a ţinut să pre­ci­ze­ze că deci­zia comi­si­ei repre­zin­tă un „abuz gro­so­lan”, menţionând că aceas­ta nu a ţinut cont de fap­tul că legea la care se face refe­ri­re în dosar a fost decla­ra­tă necon­sti­tu­ţio­na­lă.

Comi­sia de vali­da­re a jude­cat inva­li­da­rea mea fără a ţine cont de fap­tul că acea lege a fost decla­ra­tă necon­sti­tu­ţio­na­lă. A ana­li­zat docu­men­te­le veni­te doar dintr‑o par­te. Eu am aici toa­tă docu­men­ta­ţia care dove­deş­te că nu sunt incom­pa­ti­bil. Con­form legii aceas­tă comi­sie nu mă poa­te inva­li­da decât în cazul în care se dove­deş­te o fra­u­da­re a ale­ge­ri­lor sau în cazuri de incom­pa­ti­bi­li­ta­te. Ceea ce faceţi dum­ne­a­voas­tră este un abuz gro­so­lan. Noi am vrut să înce­pem man­da­tul cu bine şi am ară­tat dis­po­ni­bi­li­ta­te de cola­bo­ra­re faţă de dom­nul pri­mar şi de cei­la­lţi con­si­li­eri, dar se pare că nu se poa­te”, a decla­rat Folea­nu.

Aflat într‑o situ­a­ţie simi­la­ră, Con­stan­tin Fili­mon a ţinut să pre­ci­ze­ze: „Tu nu vezi că vor să vă lase fără un con­si­li­er din start? Iar vreţi să con­du­ceţi ora­şul în golă­ne­a­lă. Înce­peţi man­da­tul cu hoţii”.

Con­cret, ieri au fost vali­da­ţi urmă­to­rii 18 con­si­li­eri: Andrei Sorin, Levent Beghim, Şte­fan Bociog, Marin Cio­câia, Lau­ra Câr­lan, Vasi­le Ior­ga, Cris­ti­an Dră­gan, Marin Eugen Guţă, Bogdan Maga­nu, Ghe­or­ghe Mazâ­lu, Ghiulhan Mem­bu­lat, Ion Min­că, Dănuţ Mol­do­van, Vasi­le Olan, Ion Pet­cu, Lini­ca Stan şi Leo­nard Tăna­se.

Ulte­ri­or, aceş­tia au depus, pe rând jurămân­tul. Momen­tul a fost urmat de depu­ne­rea jurămân­tu­lui de către pri­ma­rul ales la scru­ti­nul din 24 iunie, Radu Cris­ti­an.

 

În plus, tot în cadrul şedinţei de ieri a fost ales pre­se­din­te­le vii­toa­re­lor şedinţe de CL pe trei luni în per­soa­na lui Ghe­or­ghe Mazâ­lu. De ase­me­nea, cu 12 voturi pen­tru şi cinci împo­tri­vă, pese­dis­tul Bogdan Maga­nu a fost ales vice­le muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Vreau nor­ma­li­ta­te şi lini­ş­te“
Cu pri­vi­re la modul în care desfă­şu­ra­rea aces­tui man­dat, noul pri­mar, Cris­ti­an Radu a decla­rat că îşi doreş­te „nor­ma­li­ta­te şi lini­ş­te”. Mai mult, el a spus că va încer­ca să aibă o cola­bo­ra­re bună cu vice­le pese­dist şi a negat spe­cu­la­ţi­i­le potri­vit căror a sem­nat deja ade­ziu­nea de tre­ce­re la PNL.

Vreau nor­ma­li­ta­te şi lini­ş­te. Îmi doresc să nu mai avem orgo­lii şi să lan­săm ast­fel de ambi­ţii per­so­na­le pen­tru a ne putea apu­ca de trea­bă. Avem foar­te mul­te lucruri de făcut. Tre­bu­ie să igie­ni­zăm lito­ra­lul, să ne mobi­li­zăm pen­tru că deja sunt foar­te mulţi turi­şti pe lito­ral. Aceas­ta este pri­o­ri­ta­tea zero. Tre­bu­ie să dăm o altă faţă sta­ţiu­ni­lor pen­tru ca turi­şti să rămâ­nă în Man­ga­lia, nu să trea­că pe aici doar că să ajun­gă pe lito­ra­lul bul­gă­resc sau tur­cesc. Nu ştiu câţi bani avem pen­tru a face asta. Abia am ajuns la pri­mă­rie, însă ne vom adap­ta, indi­fe­rent de situ­a­ţie”, a decla­rat Radu.

Între­bat cum cre­de că va cola­bo­ra cu noul vice­pri­mar, Radu a repli­cat: „Este deci­zia con­si­li­u­lui local. Ei au votat şi nu cred că vor exis­ta pro­ble­me pen­tru că eu am o cola­bo­ra­re bună cu toa­tă lumea. Nu avem timp de disen­siuni. Avem de solu­ţio­nat mai mul­te pro­ble­me. Exis­ta pro­ble­ma cu apa cal­dă. Mai mult de atât, mai sunt patru luni de zile şi vine iar fri­gul. Solu­ţia pen­tru aceas­tă pro­ble­mă o avem deja, tre­bu­ie ca ser­vi­ciu de fur­ni­za­re a agen­tu­lui ter­mic să se întoar­că la pri­mă­rie. Însă, îna­in­te ca acest lucru să se întâm­ple, tre­bu­ie să urmăm câţi­va paşi”.

Menţio­năm că, pe lân­gă repre­zen­tanţii şi anga­ja­ţii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le Man­ga­lia, la eve­ni­ment au par­ti­ci­pat şi preşe­din­te­le PNL Con­stanţa, Ghe­or­ghe Dra­go­mir, însoţit de câţi­va colegi de par­tid, pre­cum şi preşe­din­te­le PSD Man­ga­lia, Cla­u­diu Tusac.

Ale­xan­dra BĂLAN, Cuget Liber,  Marti, 03 Iulie 2012. (Foto: Cuget Liber).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply