Consilierii din mandatul 2008–2012 trebuie să despăgubească firma care a ţinut Mangalia în frig toată iarna

0
179
Callatis Therm i‑a dat în judecată şi le cere bani.Consilierii din mandatul 2008-2012 trebuie să despăgubească firma care a ţinut Mangalia în frig toată iarna

Din moti­ve care momen­tan nu sunt 100% cla­re, Man­ga­lia a îndu­rat fri­gul astă-iar­nă, iar nici până în momen­tul de faţă soci­e­ta­tea de ter­mo­fi­ca­re, Cal­la­tis Therm, nu fur­ni­zea­ză apă cal­dă. Lucru­ri­le au fost într-atât de com­pli­ca­te în man­da­tul ante­ri­or al Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, încât SC Cal­la­tis Therm a acţio­nat în jude­ca­tă fie­ca­re ales local în par­te, cu exce­pţia lui Cla­u­diu Tusac, pri­mar sus­pen­dat la acea dată. Moti­vul: aleşii locali au refu­zat să pună în apli­ca­re o deci­zie pri­vind majo­ra­rea preţu­lui la giga­ca­lo­rie. Lucru­ri­le s‑au pre­ci­pi­tat, vice­pri­ma­rii cu atri­bu­ţii de pri­mar s‑au tot schim­bat, con­si­li­e­rii s‑au răz­bo­it, iar­na a tre­cut, apoi au venit cam­pa­nia şi ale­ge­ri­le.

Con­co­mi­tent, Cal­la­tis Therm a intrat în atenţia Par­che­tu­lui, iar direc­to­rul gene­ral, Simion Niki­tas a fost reţi­nut, fiind ulte­ri­or eli­be­rat. Din­co­lo de aceas­tă agi­ta­ţie care a trans­for­mat Man­ga­lia într-un oraş cu o expe­rienţă uni­că la nive­lul ţării, fir­ma de ter­mo­fi­ca­re a mers, aproa­pe nea­ş­tep­tat pen­tru unii din­tre con­si­li­eri, mai depar­te cu pro­ce­sul.

Dosa­rul cu numă­rul 4083/118/2012 a fost înre­gis­trat pe rolul Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa la data de 19.04.2012. Soci­e­ta­tea de ter­mo­fi­ca­re s‑a îndrep­tat împo­tri­va con­si­li­e­ri­lor din man­da­tul 2008–2012, întru­cât aceş­tia au igno­rat apro­ba­rea într‑o şedinţă de con­si­liu a nou­lui preţ la gica­ca­lo­rie. Cal­la­tis Therm cere de la con­si­li­eri, pen­tru fie­ca­re zi de întâr­zi­e­re în apli­ca­rea majo­ră­rii preţu­lui la giga­ca­lo­rie, un cuan­tum din sala­ri­ul minim pe eco­no­mie.

Instanţa a apro­bat soli­ci­ta­rea soci­e­tă­ţii, iar con­si­li­e­rii care ar tre­bui să plă­teas­că des­pă­gu­biri pen­tru fie­ca­re zi care tre­ce sunt: Daniel Andrei, Ion Anghel, Mari­an Cră­ciun, Sorin Cuco­ra­nu, Con­stan­tin Fili­mon, Paul Folea­nu, Bogdan Filip, Ioan Gri­gu­ţă, Bogdan Maga­nu, Ghe­or­ghe Mazâ­lu, Ion Min­că, Dănuţ Mol­do­van, Ioan Negrea, Vasi­le Olan, Ion Pet­cu, Daniel Slă­ves­cu, Mihai Voicu, Lucian Vişa.

Ce spun con­si­li­e­rii

Des­pre acest pro­ces, unii din­tre con­si­li­e­rii din man­da­tul 2008–2012 spun că habar nu au sau că au auzit, dar nu au fost cita­ţi ofi­ci­al. Alţii în schimb, ne decla­ră că secre­ta­rul Man­ga­li­ei a înmâ­nat, la un moment dat, cita­ţi­i­le cu pri­ci­na. Câte înfă­ţi­şări au fost sau cum s‑au desfă­şu­rat ele… mare mis­ter însă!

Am înţe­les că a fost înre­gis­trat un pro­ces la Tri­bu­nal şi că am fi pier­dut. Aştept hotă­rârea, pen­tru a face apel sau recurs, depin­de, a decla­rat pede­lis­tul Paul Folea­nu, unul din­tre cei care ar putea scoa­te bani din buzu­nar pen­tru a des­pă­gu­bi soci­e­ta­tea Cal­la­tis Therm. A fost cam­pa­nie şi nu m‑am pre­o­cu­pat de acest pro­ces. În plus, eu con­si­der că cei de la Cal­la­tis ar fi tre­bu­it să dea în jude­ca­tă Con­si­li­ul, nu con­si­li­e­rii, a mai spus Folea­nu. Un alt con­si­li­er din man­da­tul 2008–2012, libe­ra­lul Lucian Vişa a pre­ci­zat: Unii din­tre noi ne-am anga­jat avo­cat. Dacă este ade­vă­rat că cei de la Cal­la­tis Therm au câş­ti­gat şi merg mai depar­te, eu spun că ei au sărit calul şi nu vor o cola­bo­ra­re bună nici cu actu­a­lul Con­si­liu al Man­ga­li­ei.

În schimb, Dan Mol­do­van a părut mult mai dega­jat, făcând chiar glu­me pe sea­ma vari­an­tei că va da bani din buzu­nar fir­mei Cal­la­tis Therm: Am să iau din alo­ca­ţia copi­lu­lui şi am să le dau săr­ma­ni­lor din con­du­ce­rea Cal­la­tis Therm. Săra­cii de ei! Nu mi-am anga­jat apă­ră­tor, ter­me­nul a fost scurt. Am cre­zut că exis­tă posi­bi­li­ta­tea să ne amâ­ne cu acest pro­ces, să mai exis­te ter­me­ne, nu să se ter­mi­ne aşa repe­de. În ori­ce caz, eu rămân la vari­an­ta că cei care au oprit căl­du­ra la Man­ga­lia sunt Zan­fir Ior­guş şi Cla­u­diu Palaz (pre­fect la acea dată‑n.r), a mai afir­mat Mol­do­van. Con­si­li­e­rul PNL Sorin Andrei a pre­ci­zat că, din cunoş­tinţe­le sale, pro­ce­sul a fost pier­dut, aşa că se va mer­ge pe vari­an­ta căii de atac.

Vom reve­ni.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, Luni, 9 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply