Concursul International de Balet “Festivalul Tanarului Dansator – Mangalia Romania 2012”, la cea de‑a V‑a editie

0
268

Comu­ni­cat de pre­să

Con­cur­sul Inter­na­tio­nal de Balet

Fes­ti­va­lul Tana­ru­lui Dan­sa­tor – Man­ga­lia Roma­nia 2012”, la cea de‑a V‑a edi­tie 

Fes­ti­va­lul este patro­nat de catre Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Con­si­li­ul Local Man­ga­lia si orga­ni­zat de Aso­ci­a­tia Cul­tu­ra­la Daria‘S si SC Mani­fest Events SRL.

Des­chi­de­rea ofi­ci­a­la a Con­cur­su­lui Inter­na­tio­nal de Balet “Fes­ti­va­lul Tana­ru­lui Dan­sa­tor – Man­ga­lia Roma­nia 2012” are loc la Casa de Cul­tu­ra a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia in data de marti, 24 iulie, ora 18.30. La con­fe­rin­ta de pre­sa ce va pre­ce­da tra­ge­rea la sorti a intra­rii in con­curs  par­ti­ci­pa nume de mar­ca din lumea bale­tu­lui. Mem­brii juri­u­lui: pre­se­din­te juriu  prim —  bale­ri­na Ilea­na Ili­es­cu, prim — bale­ri­na Rodi­ca Mur­gu, prim — bale­rin al ope­rei din Timi­soa­ra, Ilie Filip, Rose-Marie  Sto­cec Bot, Cori­na Marc, Cris­ti­na Todi-Iuri­ciuc,  Miha­e­la Tiga­nus Vasi­lo­vici, Car­men Chi­lea.

Direc­tia artis­ti­ca a con­cur­su­lui este urma­toa­rea: Cris­ti­an Min­dris, Delia Boe­riu, Geor­gi­a­na Ilie, Dra­gos Ione­scu, Coty­so Sto­ica, Luca Iuri­ciuc.

Mana­ge­men­tul con­cur­su­lui este asi­gu­rat de direc­tor fes­ti­val Sto­ica Vio­rel, pro­iect mana­ger Daria Sto­ica, Con­stan­tin Popo­iu. PR Cris­ti­na Bar­bu­les­cu.

Anul aces­ta s‑au inscris apro­xi­ma­tiv 80  de par­ti­ci­pan­ti, prin­tre care si pro­fe­si­o­nisti, de la Lice­ul de Core­gra­fie “Flo­ria Cap­sali”- Bucu­reşti, Secţia Core­gra­fie a Cole­gi­u­lui de Arte “Octav Băn­ci­lă”- Iaşi,  Secţia Core­gra­fie a Cole­gi­u­lui de Arte “Regi­na Maria”- Con­stanţa, Secţia Core­gra­fie a Cole­gi­u­lui de Arte “Ion Vidu”- Timi­şoa­ra, Lice­ul de Core­gra­fie si Arta Dra­ma­ti­ca “Octa­vian Stro­ia” Cluj-Napo­ca, Cole­gi­ul Natio­nal de Arta “Geor­ge Apos­tu” — Bacau, Cole­gi­ul Naţio­nal de Core­gra­fie Chi­şi­nău, Rep. Mol­do­va si multi altii.

Con­cur­sul de va des­fa­su­ra zil­nic, in peri­oa­da 24 – 29 iulie, ince­pand cu ore­le 20.30, la Casa de Cul­tu­ra a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Pro­gra­mul va fi des­chis de un grup de con­cu­ren­ti de la Lice­ul de Core­gra­fie “Flo­ria Cap­sali”- Bucu­reşti, Lice­ul de Core­gra­fie  “Octa­vian Stro­ia” Cluj-Napo­ca, Secţia Core­gra­fie a Cole­gi­u­lui de Arte “Octav Băn­ci­lă”- Iaşi,  cu un diver­tis­men­to core­gra­fic cla­sic si de carac­ter pe muzi­ca lui Gia­co­mo Mayer­be­er si a Adol­phe Adam, adap­ta­ri­le core­gra­fi­ce ale pro­gra­mu­lui apar­tin  doam­nei pro­fe­sor Rose-Marie  Sto­cec Bot si dom­nu­lui Cris­ti­an Min­dris si doam­nei Cris­ti­na Todi-Iuri­ciuc.

La edi­tia de anul tre­cut, Casa de Cul­tu­ra a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a deve­nit nein­ca­pa­toa­re. Au fost pre­zen­ti de la tine­rii con­cu­ren­ti ai fes­ti­va­lu­lui, repre­zen­tan­ti ai auto­ri­ta­ti­lor loca­le din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, turisti dar si locu­i­tori ai ora­su­lui iubi­tori de arta. Pre­zen­ta ata­tor tineri talen­tati s‑a dove­dit a fi un suc­ces, muni­ci­pi­ul Man­ga­lia fiind o ram­pa de lan­sa­re pen­tru cei care por­nesc pe aceas­ta cale a dan­su­lui.

Dep.Mass-media.

Comu­ni­cat 16.07.2012

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply