Clinică mobilă la Mangalia. Campanie de sterilizare a animalelor cu şi fără stăpân

0
252

ACŢIUNE

Pri­mă­ria Man­ga­lia şi Orga­ni­za­ţia non-guver­na­men­ta­lă “Save the Dogs and other Ani­mals Onlus” au în deru­la­re un amplu pro­iect de ste­ri­li­za­re a ani­ma­le­lor cu şi fără stă­pân din zona de sud a lito­ra­lu­lui. Potri­vit con­du­ce­rii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, pri­ma eta­pă a pro­iec­tu­lui s‑a desfă­şu­rat în peri­oa­da 12 — 13 iulie, în car­ti­e­rul Colo­ni­şti, unde, la Sala de Sport de la Şcoa­la gene­ra­lă nr. 1, a fost insta­la­tă cli­ni­ca mobi­lă a Orga­ni­za­ţi­ei. Repre­zen­tanţii “Save the Dogs” au decla­rat că fost ste­ri­li­za­te aproa­pe 100 de ani­ma­le, pre­pon­de­rent câini cu şi fără stăpân. 

Pro­ce­de­ul inclu­de mai mul­te eta­pe, res­pec­tiv depa­ra­zi­ta­rea inter­nă şi exter­nă, cro­ta­li­erea, vac­ci­na­rea anti-rabi­că şi ste­ri­li­za­rea pro­priu-zisă. Redu­ce­rea numă­ru­lui de câini comu­ni­tari şi con­tro­lul popu­la­ţi­ei cani­ne se fac, în pri­mul rând, prin ste­ri­li­za­rea ani­ma­le­lor cu şi fără stă­pân”, au expli­cat spe­cia­li­şii Save the Dogs. Ei au tras un sem­nal de alar­mă în pri­vinţa fap­tu­lui că mulţi deţi­nă­tori de ani­ma­le aban­do­nea­ză pe stra­dă puii aces­to­ra, după ce se înmulţesc. 

De ace­ea tre­bu­ie ste­ri­li­za­ţi cu pri­o­ri­ta­te câi­nii cu stă­pân. Tot­o­da­tă, este nevo­ie să res­pon­sa­bi­li­zăm cetă­ţe­nii pen­tru a nu se mai ajun­ge la ase­me­nea situ­a­ţii. În plus, ar fi indi­cat un acord cu pri­mă­ri­i­le din jurul Man­ga­li­ei, pen­tru a pre­ve­ni aban­do­na­rea ani­ma­le­lor pe stră­zi­le ora­şu­lui”, au mai spus repre­zen­tanţii Save the Dogs. Acest ONG, înfi­inţat în Ita­lia de Sara Turet­ta, acti­vea­ză în Româ­nia de pes­te zece ani, acum fiind pri­ma dată când acţiu­nea din Man­ga­lia se desfă­şoa­ră în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria. Urmă­toa­rea eta­pă a pro­iec­tu­lui va avea loc la înce­pu­tul lunii august.

PROBLEMĂ REZOLVATĂ

La rân­dul său, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a decla­rat că ste­ri­li­za­rea câi­ni­lor este o acţiu­ne aştep­ta­tă de toţi locu­i­to­rii, care au recla­mat fap­tul că numă­rul patru­pe­de­lor fără stă­pân s‑a înmulţit exa­ge­rat de mult. „Este un înce­put în solu­ţio­na­rea pro­ble­mei câi­ni­lor comu­ni­tari, iar ast­fel de pro­iec­te vor con­ti­nua cu mai mul­te orga­ni­za­ţii non-guver­na­men­ta­le, atât de la nivel local, cât şi de la nivel naţio­nal”, a spus Cris­ti­an Radu.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Mier­curi, 18 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply