CL Mangalia a votat pentru înfiinţarea unei Comisii de verificare a contractului cu Callatis Therm

0
314

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia s‑au întru­nit, joi, într‑o şedinţă de înda­tă, con­vo­ca­tă de pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui, dom­nul Radu Cris­ti­an, pen­tru dez­ba­te­rea mai mul­tor pro­iec­te de Hotă­râre pri­o­ri­ta­re pen­tru oraş. Pri­mul docu­ment dis­cu­tat s‑a refe­rit la rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu Cal­la­tis Therm. 

Prima­rul Radu Cris­ti­an i‑a infor­mat pe con­si­li­e­rii muni­ci­pali des­pre întâl­ni­rea din ace­ea­şi zi pe care a avut‑o cu preşe­dinţii aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari. „Le-am trans­mis că doar aso­ci­a­ţi­i­le pot deci­de, prin votul majo­ri­tă­ţii, asu­pra rezi­li­e­rii con­trac­tu­lui cu Cal­la­tis Therm. Ori­cum, aceas­tă fir­mă nu a res­pec­tat mul­te din­tre pre­ve­de­ri­le con­trac­tu­lui. De ace­ea este nevo­ie de o comi­sie a CL care să sta­bi­leas­că exact şi trans­pa­rent tot ade­vă­rul în aceas­tă cau­ză“, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, în şedinţa CL

Toţi cei 13 con­si­li­eri pre­zenţi au votat în una­ni­mi­ta­te înfi­inţa­rea Comi­si­ei res­pec­ti­ve. Pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a adă­u­gat că se fac efor­turi ca, până la veni­rea sezo­nu­lui rece, să se facă ali­men­ta­re cu gaze la fie­ca­re punct ter­mic din Man­ga­lia, ast­fel încât să se asi­gu­re apă cal­dă şi căl­du­ră la un preţ mai mic decât în prezent.

În ace­ea­şi şedinţă a CL, s‑a votat achi­zi­ţio­na­rea unor ser­vi­cii de asis­tenţă juri­di­că pri­vind rea­li­za­rea unui audit asu­pra con­trac­tu­lui 4450/2003 înche­iat cu Romin­ser­vi­ces Therm SA.

19 iulie 2012, Dep. Mass – media.

 
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply