Care pe care — un editorial semnat VICTOR CIUTACU

0
183

După dis­cur­sul tăi­os din Par­la­ment, sper că de-acum chiar nu-şi mai închi­pu­ie nimeni că Tra­ian Băsescu se va pre­da cuminţel. Răs­pun­sul ţâfnos la dis­cur­sul par­că decu­pat din Pif al lui Tony Gre­bă, în care a rezu­mat aproa­pe toa­te lini­i­le direc­toa­re ale pro­pa­gan­dei por­to­ca­lii (jus­ti­ţie, pla­gi­at etc.), mie-mi ara­tă că omul se va lup­ta până la capăt. Şi că e gata să folo­seas­că ori­ce mij­loc pe care‑l are la îndemâ­nă să se sal­veze. N‑ar fi el dacă n‑are face‑o. Aşa a tră­it poli­tic, aşa va muri poli­tic.

Fiindcă‑n poves­tea asta, a sus­pen­dă­rii (cu tot cu refe­ren­du­mul pen­tru demi­te­re la pachet), e vor­ba doar de sal­va­rea lui, nu a insti­tu­ţi­i­lor pe care le‑a încă­le­cat şi căro­ra le plân­ge ipo­crit de milă. În man­da­te­le sale, a con­stru­it un sis­tem ori­bil pro­priu. Care azi a ajuns să ara­te, nefi­resc, ca o pira­mi­dă de sti­clă aşe­za­tă cu susu‑n jos. Echi­li­brul este insta­bil. Cine­va încă ţine, apă­sat, un deget pe bază. Dacă‑l ridi­că, instan­ta­neu, toa­tă con­stru­cţia pică şi se sparge‑n mii de bucă­ţi.

Arti­co­lul inte­gral în Jur­na­lul naţio­nal, vineri, 6 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply