Astăzi începe Stufstock, cel mai vechi festival românesc de muzică rock! Vezi cine urcă pe scenă

0
344

Fes­ti­va­lul Stu­fs­to­ck se va desfă­şu­ra în peri­oa­da 23–29 iulie 2012 pe pla­ja nor­di­că a loca­li­tă­ţii Vama Veche, spu­ne Ramo­na Crân­ga­șu, PR Stu­fs­to­ck. Fes­ti­va­lul de rock  împli­neş­te 10 ani.

The Subwa­ys și Dubi­o­za Kole­k­tiv sunt pri­mii par­ti­ci­panţi ai aces­tui fes­ti­val. Sunt două tru­pe inter­națio­na­le, două sti­luri muzi­ca­le dife­ri­te.

Tru­pe popu­la­re

The Subwa­ys este o tru­pă de indie rock ori­gi­na­ră din Marea Bri­ta­nie ce s‑a lan­sat în anul 2005. Pie­sa „Rock & Roll Que­en” de pe albu­mul de debut a fost inclu­să pe coloa­na sono­ră a unor pro­duc­ții cine­ma­to­gra­fi­ce ca „Live Free or Die Hard”, regi­zat de Len Wise­man, seri­a­lul „The O.C.” și în bine­cu­nos­cu­tul „Roc­kn­Ro­l­la” al lui Guy Rit­chie.

Dubi­o­za Kole­k­tiv este o tru­pă din Bos­nia și Her­ze­go­vi­na, cunos­cu­tă pen­tru sti­lul muzi­cal apar­te ce îmbi­nă ele­men­te de hip-hop, reggae, dub, rock și fol­clor bos­n­iac. Cu un show explo­ziv și o apa­ri­ție live extra­or­di­na­ră, Dubi­o­za și‑a câști­gat sta­tu­tul de una din­tre cele mai bune și mai popu­la­re tru­pe din Euro­pa de Est. Albu­mul „Wild Wild East”, lan­sat în vara anu­lui tre­cut, le‑a adus recu­noaș­te­rea inter­națio­na­lă.
 
Cea mai titra­tă tru­pă de reggae va cân­ta în Vamă

Cu sute de mii de albu­me vân­du­te în toa­tă lumea, Dub Incor­po­ra­tion este cea mai titra­tă și lon­ge­vi­vă tru­pă reggae a momen­tu­lui. În cei pes­te 10 ani de exis­ten­ță, Dub Incor­po­ra­tion a influ­en­țat pia­ța reggae euro­pea­nă.

Prin­tre pie­se­le care i‑au con­sa­crat se numă­ră “Rude­boy” și “My fre­es­ty­le”, fre­do­na­te de iubi­to­rii de reggae din toa­tă lumea.

Pe 27 iulie, la cere­rea publi­cu­lui, Dub Incor­po­ra­tion ajung  și în Româ­nia, unde pro­mit un show cum nu a mai vazut Vama Veche. 

Înfi­in­ța­tă  în 1997, în Saint Eti­en­ne (Fran­ța), tru­pa Dub Incor­po­ra­tion  a reu­șit  să reîm­pros­pă­te­ze sti­lul reggae prin abor­da­rea inge­ni­oa­să a unui mix de sti­luri: dub, dan­ce­ha­ll, ska și chiar rap, cu influ­en­țe ara­be  și afri­ca­ne.

Dub Incor­po­ra­tion și Stu­fs­to­ck-10 ani îi așteap­tă pe 27 iulie, pe pla­ja nor­di­că a sta­țiu­nii Vama Veche pe toți iubi­to­rii de muzi­că de cali­ta­te, pen­tru a cân­ta împre­u­nă sin­gle-uri pre­cum: “My fre­es­ty­le”, “Rude­boy” și “Jump up”,  dar și pen­tru a se bucu­ra de atmosfe­ra ani­ver­sa­ră Stu­fs­to­ck — 10 ani.

Pri­mul fes­ti­val Stu­fs­to­ck a strâns în Vama Veche în 2003 pes­te 15.000 de vamai­oţi.

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, luni, 23 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply