Zanfir Iorguş: „Tusac şi interlopii din Mangalia pregătesc fraudarea alegerilor“

0
236

După eve­ni­men­te­le vio­len­te care au avut loc în ulti­me­le zile la Man­ga­lia, can­di­da­tul PDL la Pri­mă­ria Man­ga­lia, depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş, a decla­rat, pen­tru Cuget Liber, că „dis­pe­ra­rea lui Cla­u­diu Tusac nu mai are limi­te”. Demo­crat-libe­ra­lul spu­ne că la Man­ga­lia se pre­gă­teş­te o fra­u­da­re masi­vă a ale­ge­ri­lor, pusă la cale de pri­ma­rul în fun­cţie împre­u­nă cu inter­lo­pii din sudul lito­ra­lu­lui.

Insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui tre­bu­ie să se sesi­ze­ze şi să fie aten­te, pen­tru că Tusac împre­u­nă cu inter­lo­pii săi, plă­nu­iesc fra­u­da­rea ale­ge­ri­lor. Am făcut adre­se către Poli­ţia Man­ga­lia, Poli­ţia Con­stanţa, DIICOT şi SRI şi le-am soli­ci­tat să ia măsuri împo­tri­va celor care deja s‑au pus pe cum­pă­rat voturi. Tusac are o echi­pă de 12 per­soa­ne, toţi inter­lopi care merg din uşă în uşă şi ofe­ră bani oame­ni­lor pen­tru a vota cu el. Aces­te per­soa­ne sunt con­du­se şi fac par­te din sfe­ra de influ­enţă a unor indi­vizi pre­cum Mari­us Cio­ba­nu, Mari­an Guţă, zis Paşa, şi Flo­ri­nel Roş­că­nea­nu, zis Piciu. Fac apel către cetă­ţeni să nu se lase antre­na­ţi în ast­fel de acte cri­mi­na­le pen­tru că accep­ta­rea mitei elec­to­ra­le este pedep­si­tă prin lege. Mai mult de atât, oame­nii tre­bu­ie să fie conş­ti­enţi că pro­mi­siu­ni­le lui Tusac sunt doar apă de ploa­ie, este dis­pe­rat pen­tru că sim­te că va pier­de ale­ge­ri­le”, a spus Ior­guş.

Tusac dă star­tul la vio­lenţe în Man­ga­lia“

Cu pri­vi­re la alter­ca­ţie de acum două zile din­tre repre­zen­tanţii PDL şi susţi­nă­to­rii lui Tusac, în urma căre­ia un poli­ţist a fost muş­cat de mână, iar doi pede­li­şti au ajuns la spi­tal, Ior­guş a menţio­nat: „Tusac şi gaş­ca lui de inter­lopi sunt dis­pe­ra­ţi. Au tre­cut de la sta­di­ul de ame­ninţări la agre­siuni fizi­ce. Alter­ca­ţia a înce­put în momen­tul în care repre­zen­tanţii noş­tri au încer­cat să‑i împie­di­ce pe cei de la PSD să ream­pla­se­ze un ban­ner deni­gra­tor la adre­sa con­tra­can­di­da­ţi­lor lui Tusac. După cum şti­ţi, atât BEC Man­ga­lia, cât şi BEJ Con­stanţa au decis că acel ban­ner este ampla­sat ile­gal şi tre­bu­ie dat jos de pri­mar. Nu numai că nu a vrut să‑l dea jos, el fiind cobo­rât ulte­ri­or de alte per­soa­ne, dar a şi reci­di­vat, punân­du-şi oame­nii şi inter­lo­pii pe care îi are aproa­pe să agre­se­ze sta­ff-ul de cam­pa­nie al PDL în momen­tul în care aceş­tia s‑au opus remon­tă­rii meshu­lui. În plus, con­flic­tul a avut loc sub pri­vi­ri­le repre­zen­tanţi­lor forţe­lor de ordi­ne care nu au inter­ve­nit pen­tru a res­ta­bili ordi­nea, deşi mai mul­te per­soa­ne au fost ata­ca­te şi lovi­te cu pum­nii şi picioa­re­le de către apro­pi­a­ţi ai lui Cla­u­diu Tusac. Poli­ţi­ş­tii au folo­sit spray lacri­mo­gen în mij­lo­cul par­ti­ci­panţi­lor la con­flict, iar jan­dar­mii au recurs la forţă, nejus­ti­fi­cat şi doar împo­tri­va celor agre­sa­ţi. Ziua de ieri (n.r. — mier­curi) a repre­zen­tat un exem­plu con­cret că Tusac, care ar tre­bui să fie res­pon­sa­bil cu desfă­şu­ra­rea ale­ge­ri­lor în con­di­ţii nor­ma­le şi lega­le, nu este în sta­re de acest lucru. Mai mult de atât, el este cel care dă star­tul la vio­lenţe, punân­du-şi inter­lo­pii să‑i bată pe repre­zen­tanţii PDL şi pe oame­nii nevi­no­va­ţi din Man­ga­lia”.

PSD Man­ga­lia, vari­an­ta pe invers

Repre­zen­tanţii PSD Man­ga­lia au tri­mis un comu­ni­cat prin inter­me­di­ul căru­ia se dezic total de inci­den­te­le petre­cu­te mier­curi la Man­ga­lia, numindu‑i pe repre­zen­tanţii PDL prin­ci­pali vino­va­ţi pen­tru cele întâm­pla­te.
„Susţi­nă­to­rii PDL sunt cei care au agre­sat şi ultrat jan­dar­mii şi poli­ţi­ş­tii pre­zenţi pen­tru a asi­gu­ra ordi­nea publi­că”, spun, prin­tre alte­le, pese­di­ş­tii din Man­ga­lia. 

cuge­tli­ber, Vineri, 08 Iunie 2012. Autor: Ale­xan­dra BĂLAN.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply